جامعه اسلامی فرهنگیان آذربایجان شرقی
 
سیاسی اجتماعی
پاي درس قانون (يادداشت روز)

اين روزها به بهانه سالروز تصويب قانون اساسي در آذرماه 1358 سخنان و اظهاراتي از جانب عده اي مطرح مي شود كه گويا دغدغه قانون اساسي را بر «صدر» نشانده و اين دستاورد انقلاب اسلامي را «قدر» مي دانند اما شكل و محتواي اين تلاش ها بيانگر امر ديگري است.
سخن از «ميثاق ملي»، «برترين قانون»، «سند تعيين سرنوشت ملت» و «حقوق مردم در اين قانون» است اما اين تأكيدات موجه و درست وقتي دستمايه اي براي مصادره به مطلوب اصول قانون اساسي در كانال و دالان خاصي مي شود جاي تعجب دارد و بايد انگشت حيرت به دهان گزيد.
تك خواني بعضي از اصول قانون اساسي و تفسير به رأي آن، همان نقل معروفي را به خاطر مي آورد كه فردي آيه «فويل للمصلين» را بانگ مي زد و با اعتماد به نفس و گويا از سر دغدغه[!] مي گفت؛ واي بر نمازگزاران! پس نماز نخوانيد!!
اكنون صرفنظر از اين كه چرا ايام آذرماه 91 براي جرياني آنقدر اهميت پيدا كرده كه سالگرد قانون اساسي را امسال به صورت ويژه و پررنگ برگزار نمايند بايد پرسيد مگر در چند سال اخير 12 آذر نمي آمد كه به يكباره دغدغه قانون اساسي اينچنين بر موج تفسيرات و تأويلات شاذ اوج گرفته است.
البته عقبه بسياري از اين تفسيرها به دوره اي برمي گردد كه به اصطلاح هجمه به محكمات قانون اساسي به منظور تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي در ژست روشنفكري كليد زده شد تا جايي كه گري سيك مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا به ذوق آمده و مي گويد؛ «من در ايران روشنفكراني را ديده ام كه به اشاره اي ما را دنبال مي كنند؛ آنها ششلول هايي را بالا برده اند تا هركس و هرچه با آمريكا ناسازگار است هدف قرار دهند.»
در آن منظومه آمريكايي هرچند جايگاه ولايت فقيه، شوراي نگهبان، اصول مربوط به اسلاميت نظام و... نشانه رفته شده بود ولي طرفي نبستند و درباره مباحث پيراموني قانون اساسي گفتني هايي هست؛
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي طي بيش از سه دهه گذشته ثابت كرده است كه سند پيشرفت و اقتدار ايران است. اگر چندي پيش مؤسسه اطلاعاتي استراتفور- مؤسسه اي كه در آمريكا از آن به عنوان نسخه دوم سيا ياد مي شود- علت اصلي مخالفت با ايران را نه به خاطر سلاح هسته اي بلكه به دليل تغيير مركزيت قدرت در منطقه مي داند آيا آن به خاطر ساختار قدرتمند جمهوري اسلامي نيست؟ اگر هست- كه هست- اين ساختار نبايد مبتني بر يك قانون اساسي مترقي باشد؟ بي شك پاسخ مثبت است. اين ساختار قدرتمند و قانون اساسي مترقي قابليت خود را در بزنگاه هاي حساس بهتر نشان مي دهد و براي همين است كه مؤسسه راهبردي بروكينگز طي گزارشي خاطرنشان مي كند امكان براندازي و تضعيف ساختارها در جمهوري اسلامي وجود ندارد.
تحولات خاورميانه در دو سال گذشته در بستر بيداري اسلامي نيز شاخصي بود كه به وضوح نشان داد مدل حكومتي جمهوري اسلامي مبتني بر قانون اساسي برآمده از دو ركن جمهوريت و اسلاميت، قابليت «الگو بودن» و «الهام پذيري» دارد.
اين نكته اي بود كه حتي كيسينجر به زاويه اي از اين واقعيت مي پردازد و اذعان مي كند؛ «مردم خاورميانه خواستار دموكراسي به شيوه غربي نيستند».
زاويه ديگر اين واقعيت اعتراف معنادار روزنامه صهيونيستي هاآرتص است كه مدل حكومتي اسلام آمريكايي و اردوغاني را تمام شده ارزيابي مي كند و مي نويسد؛ «اين مدل و نسخه در محاق است».
از سوي ديگر؛ قانون اساسي ايران كه بيانگر مدل حكومتي جمهوري اسلامي است نظام «مردم سالاري اسلامي» را در صحنه اجتماع و سياست به روشني و با قوت ترسيم كرده است.
نقش واقعي براي مردم (جمهوريت) و حاكميت موازين ديني (اسلاميت) در الگوي قانون اساسي ايران باعث شده تا توجه همه ملت هاي مسلمان و آزاديخواه به آن معطوف شود. از همين روي اين روزها مردم مصر علاوه بر حق تعيين سرنوشت براي خودشان بر شريعت اسلامي به عنوان منبع تدوين قانون اساسي تاكيد دارند.
2-ناگفته پيداست كه قانون اساسي علي رغم آن ساختار منطقي و مترقي امكان دارد در برخي از اصول و موضوعات مورد بازنگري قرار بگيرد. همچنانكه در سال 68 اين بازنگري انجام شد و اصلاحات و تغييراتي را در پي داشت.
گفتني است؛ در قانون اساسي فصل چهاردهم با عنوان «بازنگري در قانون اساسي» تعبيه شده است و اصل 177 نحوه و شرايط اين بازنگري را به روشني مورد تصريح قرار داده و البته تاكيد مي كند؛ «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت وولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»
بنابراين اگر قرار باشد تغيير در قانون اساسي انجام بشود مكانيسم آن بدون ابهام وجود دارد و بايد در همان چارچوب اين قانون به عنوان بالاترين قانون انجام و عملياتي شود.
3- برخورد سياسي با قانون اساسي و اظهارات بدون استدلال در به اصطلاح آماده سازي شرايط و فضا براي تغيير در قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است چرا؟ چون خارج از مكانيسم تعيين شده بوده و بدون كمترين ترديدي «ضرورت»ها و «نياز»ها كارشناسي نشده است.
4- حتي اگر اين روند نادرست و خارج از بستر قانوني براي به اصطلاح تغييرات و اصلاحات در قانون اساسي دنبال و پيگيري شود قادر نخواهد بود خط «اختلاف» را به خط «بحران» در كشور تبديل نمايد؛ چون ساختار قانون اساسي به گونه اي است كه اجازه نمي دهد برخي جريان ها با بازي هاي سياسي چند لايه بتوانند موج سواري كنند.
در قانون اساسي «تفكيك قوا» مورد پذيرش قرار گرفته است و هر يك از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه مستقل عمل مي كنند و محدوده مسئوليت ها و اختيارات آنها به دقت روشن شده است و در نهايت اصل 57 قانون اساسي تصريح مي دارد؛ «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
5- قانون اساسي مشتمل بر 177 اصل از يك انسجام حقوقي و منطقي برخوردار است و نمي شود كسي يا جماعتي تنها برخي از اصول آن را جهت منافع خود بزرگ نمايي كنند و يا از سوي ديگر؛ با تفسيرهاي خاصي فضا را به سمت و سويي ببرند كه گويا قصد دارند «محكمات» قانون اساسي را به «متشابهات» تأويل نمايند.
بديهي است هرگونه ابهام يا ايهام در اصول قانون اساسي نيازمند تفسير است اما آيا هركس و يا هر گروه و تشكلي صلاحيت اين تفسير را دارد؟ پاسخ را بايد در خود قانون اساسي ديد كه اصل 98 بيان مي كند؛ «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.»
6- متأسفانه برخي از گفته ها و اظهارات پيرامون قانون اساسي مصداق «اجتهاد مقابل نص» است و بيرون از بستر تعريف شده و منطقي و قانوني است. طرفه آنكه مقارن با همين فضا، از «قانون» دم زده مي شود و حتي ديگران را نيز به «قانون» دعوت مي كنند.
سؤال ساده و روشن اين است كه مگر قانون، تفسير قانون اساسي را برعهده شوراي نگهبان نگذاشته است؟ پس القاء و تحميل نظرات و تفسيرهاي خاص به جامعه و افكار عمومي چه مبنايي دارد؟
نكته اين است كه نمي شود عليه حقوق مصرح مردم و ساختار قدرتمند قانون اساسي كه به تصويب آحاد ملت رسيده است قد علم كرد و اين متمايز از پيگيري تغييرات و اصلاحات قانون اساسي در بستر قانوني و حقوقي تعريف شده است.
گفتني ها درباره تفاوت «تفسير قانوني» از «تفسير به رأي»، «ژست حقوقي» از «مشي سياسي كاري»، «نفع طلبي» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و... بسيار است كه در آينده بنابر مقتضيات پي خواهيم گرفت.
حسام الدين برومند

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش:
سوابق تحصيلي 423 هزار دانش آموز آماده شد


رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: سوابق تحصيلي بيش از 423 هزار دانش آموز فارغ التحصيل (دارنده ديپلم) به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شد.
«عبدالامير عرفي» ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: نمرات نهايي اين دسته از دانش آموزان از سطح مدارس و مناطق، جمع آوري و بعد از بررسي در سامانه ساهت (ثبت سوابقي تحصيلي دانش آموزان براي شركت در كنكور دانشگاه) در اختيار سازمان سنجش و آموزش كشور قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: سازمان سنجش نيز تا 16 آذرماه جاري اشكال ها و ايرادهاي احتمالي در سوابق تحصيلي دانش آموزان را اعلام مي كند.
رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش يادآور شد: مرحله دوم ارسال سوابق تحصيلي دانش آموزان نيز تا پيش از اسفندماه امسال يعني قبل از آغاز ثبت نام كنكور در سايت سازمان سنجش ارسال مي شود.
عرفي پيش بيني كرد: سوابق تحصيلي 420 تا 430 هزار نفر نيز در مرحله دوم به سازمان سنجش ارسال شود.
وي تصريح كرد: در مرحله دوم سوابق تحصيلي دانش آموزاني كه در امتحانات نهايي دي ماه شركت كرده و تاكنون موفق به اخذ نمره قبولي در امتحانات نهايي نشده اند، به سازمان سنجش ارسال مي شود.
رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش همچنين گفت: در سايت ساهت اين ظرفيت وجود دارد كه اگر در سوابق سجلي (شماره شناسنامه، هويت افراد محل اخذ ديپلم، كد ملي و دانش آموزي) يا سوابق تحصيلي ارائه شده در سامانه، اشكالاتي مشاهده شود، افراد با انتخاب گزينه مغايرت، مي توانند اشكال ها را اصلاح و مشخصات صحيح را در سامانه قرار دهند.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
فرزند ژنرال اسرائيلي:
پيشنهاد رهبر ايران تنها راه حل بحران فلسطين است


مايكو پلد فرزند ژنرال اسرائيلي با مخالفت با تشكيل دو كشور فلسطين و اسرائيل گفت: پيشنهاد رهبر ايران براي برگزاري رفراندوم در فلسطين تنها راه حل مشكلات اين سرزمين است.
وي كه فرزند يكي از نظاميان بلندپايه رژيم صهيونيستي است در گفت وگو باخبرگزاري نسيم با اشاره به اينكه آمريكا و انگليس در جنايات رژيم اشغالگر قدس شريك هستند، اظهار كرد: شكست تلاش ها براي برقراري صلح به اين خاطر است كه آمريكا و انگليس در جريان مذاكرات صلح به دنبال تسليم كردن فلسطينيان هستند كه البته تاكنون موفق نشده اند.
مايكو كه به يكي از جدي ترين مخالفان رژيم صهيونيستي تبديل شده است، در ادامه با نژادپرست خواندن سران حكومت جعلي اسرائيل، افزود: اسرائيلي ها و صهيونيسم با صلح مخالفند و چون ادعا مي كنند فلسطين سرزمين اسرائيل است و به يهوديان تعلق دارد، هرگز مصالحه نمي كنند.
اين فرزند ژنرال اسرائيلي با اشاره به اينكه رژيم صهيونيستي همانند رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي سقوط خواهد كرد، گفت: اميدوارم كه فروپاشي دولت صهيونيسم و تشكيل يك جامعه دموكراتيك و بدون خشونت را همانند سقوط رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي شاهد باشيم.
مايكو پلد پيشنهاد رهبري ايران را تنها راه حل مشكلات سرزمين فلسطين دانست و اظهار كرد: با پيشنهاد رهبر ايران براي برگزاري يك رفراندوم با حضور همه شهروندان فعلي و قبلي فلسطين از جمله يهوديان، مسلمانان و مسيحيان موافقم تا خود اين شهروندان نوع، شكل و ماهيت حكومت شان را انتخاب كنند و اين طرح زماني محقق مي شود كه صهيونيسم از قدرت كنار برود.
وي با اشاره به طرح پيشنهادي غرب براي تشكيل دو دولت فلسطين و اسرائيل تاكيد كرد: نمي توان در يك كشور عربي كه نيمي از جمعيت آن يهودي نيستند، يك دولت يهودي ايجاد كرد و رژيم صهيونيستي با توسل به وحشيگري و وضع قوانين نژادپرستانه مي خواهد اين كار را انجام دهد.
پلد در پايان خاطرنشان كرد: اسرائيل از طرح تهديد ايران براي انحراف افكار عمومي از جناياتش در سرزمين هاي اشغالي استفاده مي كند.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
یادداشت وارده/
ساکتین فتنه فرهنگی!

ويژگي اهالي کوفه آن است که در بزنگاه و ضرورت حضور دينداران قليل مي‌شوند چرا که معمولا مدعيان دينداري و عبيد دنيا حال و حوصله هزينه دادن براي دين و دفاع از آن را ندارند!
مشرق--- رهبر معظم انقلاب: باطن فرهنگ غرب، سبک زندگي مادي شهوت‌آلود و گناه‌آفرين است که موجب فروپاشي خانواده‌ها و بحران‌هاي عميق در جوامع غربي شده است. سياستمداران غربي با سوءاستفاده گسترده غرب از سينما به دنبال ترويج سبک زندگي غرب در جوامع ديگر هستند و با شناسايي نقاط ضعف ملتهاي مسلمان و راه‌هاي تسلط بر آنها، ساخت فيلم‌هاي خاصي را به فيلمسازان سفارش مي‌دهند که در اين زمينه همه مسئولان و مردم بايد از فرهنگ اصيل خود مراقبت کنند. (بجنورد 23/7/91)

1- بعيد است اين فرمايش رهبر معظم انقلاب نيازي به تفسير، توضيح يا توجيه داشته باشد! اشاره صريح ايشان به نسبت ميان قدرتهاي فاسد غربي، فيلمسازان سفارشي و ترويج گناه و سبک زندگي غربي در آثار سينمايي، تکليف همه مسئولان و مردم در مراقبت از فرهنگ جامعه، راه را بر هرگونه اهمال و سستي بسته است!

2- در پي اعتراضات مردم مومن و تعدادي از ائمه محترم جمعه به روند فاسد حاکم بر سينماي ايران و ترويج سبک زندگي شهواني و ضد خانواده در برخي از فيلمهايي که با مجوز و ياري همه‌جانبه مسئولان فعلي وزارت ارشاد ساخته شده و به نمايش درآمده‌اند، نکته‌اي به شدت خودنمايي مي‌کند و آن سکوت معنادار بسياري از مسئولان و مدعيان اصولگرايي و پايداري بر ارزشهاست!

3- از طرفي رهبر انقلاب با تذکر خود حجت را بر همه تمام کرده‌اند و از سويي ديگر اکثريت نمايندگان مجلس، مسئولان دولتي و قضايي، خطبا، صاحبان منابر، ائمه جمعه و چهره‌هاي پرمدعايي که خود را خلاصه دين و سياست و پايداري و اصولگرايي مي‌دانند در برابر موج مخرب حاکم بر سينمايي ايران چنان سکوت کرده‌ و خود را به غفلت يا تغافل زده‌اند که انگار هيچ خبري نيست و شهر در امن و امان است!

4- آيا غير از شرب خمر، روابط جنسي ضربدري، اشاعه فحشا و منکرات، تکرار الفاظ رکيک، خيانت زن شوهردار، عادي‌سازي اختلاط با نامحرم، زير سوال بردن احکام الهي حجاب و قصاص و... ديگر چه بايد در سينماي ايران به نمايش درآيد تا مدعيان دينداري به خود بيايند و به دستور صريح رهبر انقلاب در مراقبت از فرهنگ جامعه لبيک بگويند؟ آيا دوستان منتظرند که فيلم‌هايي نظير فيلم‌هاي هرزه‌نگار آمريکايي در سينماي ايران ساخته شود تا لب از لب بگشايند؟ آيا مي‌توان مطمئن بود که اگر چنين آثاري در سينماي ايران ساخته شود (که با مديريت فعلي وتداوم آن اصلا دور از انتظار نيست!) آن‌گاه آقايان زحمت کشيده و به منظور نهي از منکر تکاني به خود بدهند؟!

5- ويژگي اهالي کوفه آن است که در بزنگاه و ضرورت حضور دينداران قليل مي‌شوند چرا که معمولا مدعيان دينداري و عبيد دنيا حال و حوصله هزينه دادن براي دين و دفاع از آن را ندارند! در کوفه آنچه فراوان است سليمان بن صرد خزاعي است! آنهايي که به خود لقب استاد اخلاق و مدافع فرهنگ ديني داده و با اين عنوان آراي مردم را در انتخابات جمع کرده و مي‌کنند، آنهايي که صاحب منبر و تريبونند و نام و نانشان به فرهنگ ديني گره خورده، آنهايي که خود را آخر اصولگرايي و پايداري بر ارزشها مي‌دانند و از ولاالضالين همه ايراد مي‌گيرند چرا در لحظه نهي از منکر غيبشان مي‌زند؟ چون حضور در صحنه مقابله با فساد و فحشاي آشکار در سينماي مملکت نه تنها نام و نان در پي ندارد؛ بلکه نيازمند هزينه کردن آبرو و اعتبار است و ظاهرا کلاس آقايان در صورت ورود به اين عرصه پايين خواهد آمد!

6- و در اين ميان جالب اينجاست که بعضي با صداي رسا و بلند از فيلم‌هاي فاسد دفاع کرده و به آن افتخار مي‌کنند و در تخريب ناهيان از منکر مسابقه گذارده و روشنفکرتر از روشنفکران مي‌شوند!! واقعا کسي که الفباي دين و حيا و اخلاق اسلامي را بداند مي‌تواند از نمايش فيلمهايي آکنده از گناه حمايت کند؟ پز روشنفکري تا اين حد؟

7- حضرات آقايان آقاتهراني،قرائتی، پناهيان، نبويان، طائب و..! ما دين را در پاي منابر شما آموخته‌ايم! آيا توقع زيادي است که به ما شاگردانتان نهي از منکر را به صورت عملي بياموزيد! آيا بايد در مدت حضور شما بزرگان در عرصه‌هايي هزينه کرد آبرو، اعتبار و محبوبيت براي دين و ارزشهاي ديني و لبيک به فرمان رهبر معظم انقلاب را به گوي ببريم؟

8- حساب کشي‌ منحصر به ساکتين فتنه 88 است؟ آيا نبايد از ساکتين فتنه‌هاي فرهنگي حساب‌کشي کرد؟

*دکتر محمد صادق کوشکی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
اعلام موجوديت "حزب الله "در ترکیه


جمعی از فعالان سیاسی منتسب به " جنبش مستضعفین " ترکیه که از آنها به عنوان شاگردان مکتب "حزب الله " یاد می‌شود، موجودیت خود را در قالب یک حزب سیاسی اعلام کردند.
به گزارش "ندای انقلاب"، به نقل از پایگاه خبری " hurseda " جمعی از فعالان سیاسی، بازاریان و چهره‌های دانشگاهی عضو " جنبش مستضعیفن " ترکیه که طی چند سال اخیر فعالیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و رسانه ای وسیعی در چندین استان کردنشین ترکیه داشته‌اند و آنان را شاگردان مکتب حزب الله ترکیه می دانند، موجودیت خود را در قالب حزبی تحت عنوان " حُر دعوا پارتیسی " ( Hür Dava Partisi ) اعلام کردند.

سعید شاهین، سخنگوی این حزب که همفکرانش طی سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ درگیری‌های مخفیانه ای با پ.ک.ک داشته اند، درباره رویکرد حزب متبوعش اظهار داشته است: « اسلامگرایان کُرد ترکیه راه نجات و توسعه را در پیوستن به حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب صلح و دموکراسی(پ.ک.ک) نمی دانند و برای جلب آرای کُردهای محافظه کار در انتخابات پیش روی شهرداری های ترکیه، در چندین استان نامزدهای خود را وارد رقابت های حزبی خواهند کرد.»


کد خبر:144521 -
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
شیفته انجمن‎حجتیه را چه به نگرانی برای انقلاب‌!؟
سجاد صفارهرندی

آقای رسول جعفریان در ادعا نامهای که بر علیه استاد علیرضا پناهیان و البته ذیل آن بر علیه شرایط کنونی نظام در سایت بدنام بازتاب منتشر کرده اند، حتی یک سطر حرف استدلالی و جدی در نقد مباحث حجت الاسلام پناهیان ارائه نکرده است.

مثلاً کدام یک از احادیث مربوط به شرایط و قواعد ظهور ساختۀ متمهدیان است و به چه دلیل مدرکی و ...؟ ایشان مجموعهای از ادعاها را با ظن و پندار و دشنام و تحقیر و توهین آمیخته و بعد هم از موضع یک انقلابی اصیل گلایه مند از انحراف انقلاب و میدانداری مداحان و روضه خوانان آه و فغان سر داده است.

چیزی که برای من آزار دهندهتر از محتوای بحث ایشان است، همین موضعی است که از آنجا حرفش را میزند. پوزیشنِ انقلابی اصیل گلایه مند از انحراف انقلاب! از جناب جعفریان میپرسم آیا کسی که در کتاب «جریانها و سازمانهای سیاسی مذهبی ...» (که در جای خود کتاب محققانۀ ارزشمندی است) به تلویح نزدیک به تصریح انجمن حجتیه را تطهیر و از مشی غیر سیاسی و غیر انقلابی آنان حمایت کرده است، شایستۀ سخن گفتن از چنین موضعی است؟ آیا کسی که مخالفت انقلابیون و حتی تلویحاً خود امام با انجمن را حاصل فضاسازی افراطیون و حزب توده میداند اخلاقاً محق است چنین موضعی را اشغال کند؟ آیا شیفتگی به انجمن با موضع انقلابی اصیل گلایه مند از انحراف انقلاب سازگار است؟

لابد میپرسند شیفتگی دیگر چه صیغهای است. حقیقتاً نمیدانم آیا آقای جعفریان مکالمهای که قریب به دو سال پیش با فردی که از طرف مجلۀ پنجره با ایشان تماس گرفت، را به خاطر دارند یا خیر! طرف مکالمه از ایشان دعوت کرد که مصاحبهای دربارۀ انجمن حجتیه داشته باشند تا در پروندۀ ویژه ای با این موضوع استفاده شود. پاسخ آقای جعفریان (با تندخویی و نیش و کنایههایی از جنس همین مطلب اخیر) این بود که: برای چی؟ میخواهید انجمن را بکوبید؟ شما اصلاً میدانید انجمن که بوده و چه کرده؟ چه خدماتی کرده؟ به "روؤسایت" بگو حاضرند من فلان مطلب را راجع به انجمن بگویم و چاپ کنند؟ به روؤسایت بگو حاضرند فلان سند مربوط به سال 55 را چاپ کنند؟ ...

جالب این بود که حتی پذیرش این مطالب از سوی طرف گفتگو چیزی از شدت و حرارت جناب جعفریان کم نمی­کرد و باز هم ادامه میداد که: نه! به روؤسایت بگو ...! ایشان در ادامه متلکهای دیگری هم گفت که بیش از هر چیز نشانگر تأثر ادامه دار از فتنه 88 بود. آن هم یک سال و نیم پس از انتخابات. نهایتاً مکالمه بی نتیجه خاتمه یافت.

طرف گفتگوی جناب جعفریان بندۀ حقیر بودم. از آنجا که جانبداری ایشان در کتاب «جریانها ...» از انجمن را دیده بودم، تمایل داشتم که پروندۀ مذکور حاوی موضع ایشان باشد تا تنوعی از آرا و تحلیلها را داشته باشیم. اما حقیقتاً این حجم از تعصب و شیفتگی نسبت به انجمن حجتیه را تصور نمیکردم.

جناب جعفریان میتوانند به عنوان یک محقق یا روحانی دیدگاههای هملباس خود را مورد انتقاد (و نه توهین و هتاکی) قرار دهند. اما بهتر است این امر از موضعی باشد که اصصلاحاً به ایشان بیاید! جناب جعفریان حتماً بهتر از امثال بنده میدانند و به خاطر دارند که امام در واپسین ماههای حیات خود با چه تعبیرات تندی از «ولایتی­های بی ولایت» یاد کرد و حجتیهای ها را بی شعور خواند. تعصب و شیفتگی نسبت به مغضوبین امام و در عین حال طبق مد روز، ناله و فغان سر دادن از موضع انقلابی اصیل گلایه مند از انحراف انقلاب زیاد از حد بیمزه نیست؟

لازم به ذکر است رسول جعفریان از مورخین بزرگ کشورمان در مطلبی با انتقاد از ورود روضه خوانان که آنان را «مشتی روضه خوان و مداح» نعبیر کرده، به عرصۀ علم و سیاست، این امر را مضر به حال کشور دانسته، مدعی شده کشور در انحطاط فکری! فرو رفته است. همچنین با انتقاد تند از پناهیان و «امثال ایشان» افزوده است مراجع افکار وی را تأیید نمی کنند. حتی اشاره کرده پناهیان برای ظهور وقت تعیین نموده، عقاید پناهیان را زمینه ساز ظهور عقاید بابیت دانست.

کد خبر:144364 -
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
جبهه مشاركت براي تكميل پازل خوئيني‌ها بيانيه داد/
فرار به جلو؛ به سبك خوئيني‌ها به قلم مشاركت/ توهم امكان باقي ماندن در هرم قدرت با حفظ موضع اپوزيسيون


گروه سیاسی: تنها چند روز پس از سخنان خشم آلود موسوی خوئینی ها مبنی بر عدم شرکت فتنه گران در انتخابات؛ حزب منحله مشارکت نیز که بیانیه‌های آن در خارج از کشور و معمولا توسط فرزند یکی از اعضای این حزب نوشته می شود، در ادامه فرار به جلوی فتنه گران؛ این پازل را تکمیل کرد.

به گزارش رجانیوز، جریان فتنه که طی سالهای اخیر عملا به سبب تندروی های خود از عرصه سیاسی کشور حذف شده است، طی چند ماه گذشته با دو رویکرد در ظاهر متناقض، سعی در تست فضا برای حضور در انتخابات را دارد.

بخشی از این جریان به رهبری محمد خاتمی و چهره های "کمتر تندرو" با اظهارات دو پهلو خواستار حضور در انتخابات هستند. به عنوان مثال خاتمی جدای از شرکت معنادار در انتخابات مجلس نهم، در اظهارات متعدد خود نشان داده که از شرکت فتنه گران در انتخابات استقبال می کند؛ در همین زمینه محسن هاشمی رفسنجانی و الیاس حضرتی نیز در قالب گفتگو و یاداشت های مختلفی در هفته نامه آسمان؛ اعلام کردند که نه تنها منتظر چراغ سبز حاکمیت برای ورود به انتخابات نیستند بلکه از "تحمیل" خود به جامعه سخن گفتند.

اما در آن سو، محمد موسوی خوئینی ها از عوامل پشت پرده و موثر فتنه گران طی سالهای اخیر در صحبتهای متعدد خود نارضایتی خود را از این مساله اعلام کرده و تلاش نموده تا با بازی کردن نقش "پلیس بد"، نظام را برای حضور چهره های "کمتر تندرو" فتنه گران راضی کند! در حالی که انتخابات مجلس نهم نشان داد جمهوری اسلامی نه تنها نیازی به چند عنصر سیاسی بدون پایگاه مردمی ندارد، بلکه در انتخابات اخیر مجلس علیرغم حضور نداشتن فتنه گران در عرصه، آمار مشارکت انتخابات به نحو قابل توجه و معناداری نیز افزایش یافت.

با این حال ورشکستگان سیاسی حزب منحله «مشارکت» که پس از رونمایی از آخرین تلاش‌های خود در آشوب‌های خیابانی سال ۸۸، تحت مجازات قرار گرفته و گاهی از برخی کشورهای اروپایی فقط بیانیه صادر می‌کنند، همراه با اظهارات عصبی و فرار رو به جلوگرایانه موسوی خوئینی‌ها دست به انتشار یک بیانیه زده و صراحتا ناامیدی خود از توانایی برای بازگشت فتنه‌گران به عرصه سیاسی کشور را اعلام کرده اند.

در بخش‌هایی از این بیانیه به سیاه‌نمایی درباره وضعیت کشور در جهات‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخته شده و ادعا شده که چون مردم به اصلاح‌طلبان رای ندادند و شخص دیگری را برای ریاست جمهوری برگزیدند، کشور در حال سقوط و در لبه پرتگاه است؛ اصطلاحی که همیشه از سوی این طیف سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

اما اصلی ترین بخش این بیانیه که محتوای جدیدی ندارد و تکرار ادعاهای تکراری چند سال اخیر جریان فتنه است، مربوط به تصمیم‌گیری برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. عصبانیت موجود در این متن حاکی از خشم جریان فتنه در برابر ایستادگی مردم و مسئولان برای ادامه فعالیت عناصر آشوب در عرصه سیاسی کشور است و عدم پهن شدن فرش قرمز برای آنان، به این عصبانیت دامن زده است.

حزب منحله مشارکت در بیانیه خود درباره حضور در انتخابات آتی نوشته است: «حوادث تلخ انتخابات سال ۸۸ همه ناظران سیاسی و فعالین این عرصه را به این نتیجه می‌رساند که دیگر صندوقهای رای تعیین کننده سرنوشت کشور نیستند. در طول سه و نیم سال گذشته نیز روند اداره کشور و تعامل حاکمیت با سیاست ورزان چیزی غیر از این نشان نداده است. عده‌ای معتقدند عدم حضور احزاب در انتخابات به معنای نابودی آنهاست. شاید این نظر برای کسانی که تنها اسم تشکیلات را حمل می‌کنند و جز شرکت در انتخابات هیچ برنامه و هدفی ندارند صحیح باشد اما برای احزاب ریشه دار، انتخابات قطعا یکی از ده‌ها فعالیتی است که در برنامه‌های خود می‌توانند مدنظر داشته باشند. از سوی دیگر شرکت در هر انتخاباتی با هر قیمت و کیفیتی تنها از عهده کسانی ساخته است که از هیچ اصلی در سیاست ورزی پیروی نمی‌کنند. اما برای کسانی که اصول شناخته شده‌ای دارند و با این اصول در چشم مردم جایگاه پیدا کرده‌اند شرکت در هر انتخاباتی به معنای بی‌باورشدن مردم به آنهاست.»

جريان تندرو مشارکت در شرايطي از «جمهوریت» و حق رای مردم سخن می‌گوید که آنارشیسم سیاسی فتنه گران بعد از انتخابات ۸۸ که با نپذیرفتن دموکراسی و انتخاب اکثریت، خود را در کف خیابان نشان داد، هنوز در افکار عمومی باقی مانده است و این مساله بخوبی نشان می‌دهد آیا «اصلاح طلبان سابق و فتنه گران امروز»، اساسا می‌توانند مدعی حق مردم باشند یا دموکراسی را به شرط چاقو می‌پذیرند؟

اگر مانند دوم خرداد ۷۶ و ۱۸ خرداد ۸۰ مردم به آن‌ها رای بدهند دموکراسی بهترین است و رای مردم یک حماسه خواهد بود و اگر مانند سوم تیر ۸۴ و ۲۲ خرداد ۸۸ فردی غیر از آن‌ها مورد اقبال مردم قرار بگیرد، باید به جای پذیرش رای اکثریت به کف خیابان آمد و با رفتارهای بچه گانه و خیانت آمیز، آرای یک ملت را به سخره گرفت!

در ادامه بیانیه عصبی مشارکت اما نوعی «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» هم دیده می‌شود؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد به نوعی مانیفست ماه‌های پیش روی جریان فتنه باشد. یعنی ابتدا با فریاد و غوغا و هیاهو، از نبود امکان برای حضور در انتخابات سخن گفت و از سوی دیگر، خود را ملتزم به قانون اساسی دانست.

مشارکتی‌ها در این زمینه مدعی شده‌اند: «ما بر این اعتقاد هستیم که در زمان حاضر، درون حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه وسالم و قانونی وجود ندارد. هنوز آثار سوء رفتار آن‌ها در انتخابات سال ۸۸ به قوت خود باقی است و اراده‌ای برای رفع آن‌ها دیده نمی‌شود. اصلاح طلبان باید نسبت به برگزاری انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی اطمینان حاصل کنند و تغییر رفتار حاکمیت بخصوص در عرصه سیاست داخلی و خارجی از الزامات این پروسه اطمینان بخشی است. گشایش فضای سیاسی و خروج نظامیان و امنیتی‌ها از فضای سیاسی کشور و نیز رفع حصر از رهبران سرافراز جنبش سبز جناب آقای موسوی، سرکارخانم رهنورد، و جناب آقای کروبی، و آزادی همه زندانیان انتخاباتی گام اول در مسیر این اعتماد سازی است. اما مسئله مهم‌تر تغییر نگرش‌ها و سیاستهایی است که کشور را بدینجا رسانده است.»

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: « بدیهی است که در این صورت می‌توان اطمینان پیدا کرد که انتخابات سال ۸۸ دیگر نه یک قاعده که یک استثنا بوده است و انتخابات سال ۹۲ می‌تواند مبدا تحولات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ و بخصوص سیاست خارجی و رفع بحرانهای تحمیلی روزافزون برکشور باشد. ما نجات کشور را در گرو ایجاد این فضای جدید و برگزاری انتخابات آزاد با همه لوازمش می‌دانیم.»

لحن توام با عصبانیت این بیانیه که به خوبی در آن آشکار است، نشان می‌دهد فتنه گران نه تنها از عملکرد خفت بار و ننگین خود و همفکرانشان طی سال‌های گذشته پشیمان نیستند؛ بلکه با لحنی طلبکارانه می‌خواهند اقدامات سیاه طیف خود را با فرار به جلو به فراموشی بسپارند. مثلا دروغ بزرگ تقلب در انتخابات که همچنان بعد از سه سال از آن، یک سند هم جهت اثبات آن ارائه نشده است؛ فراخوان‌های متعدد برای ایجاد آشوب در کشور، همراهی با دشمنان قسم خورده انقلاب برای ضربه زدن به نظام و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم بیگناه، تنها بخشی از اقدامات خائنانه مشارکتی‌ها و همفکرانشان است که باید نسبت به همه آن‌ها پاسخگو باشند.

به نظر می‌رسد بیانیه مشارکت که به نوعی دنباله سخنان علنی و گستاخانه چند روز پیش موسوی خوئینی‌ها است، پس از آن علنی شده است که جریان آشوب از چراغ سبز نظام برای حضور این جریان در عرصه سیاسی کشور ناامید شده است و این روز‌ها آنچنان که الیاس حضرتی، از نیروهای رسانه‌ای نزدیک به مجمع روحانیون، نیز پیش از این اعلام کرده بود، ‌ به دنبال تحمیل کردن خود به نظام آن هم با تاکتیک فرار به جلو هستند؛ موضوعی که به دلیل ریزش شدید بدنه اجتماعی این جریان، تاثیر خاصی به دنبال نخواهد داشت.

جريان تندرو اصلاح طلب و خصوصا سه گانه مجمع روحانيون، مشاركت و مجاهدين انقلاب، در حالي گام در مسير نهضت آزادي براي تقابل با نظام گذاشته است، كه مي پندارد بر خلاف نهضت آزادي توان باقي ماندن در جايگاه اپوزيسيون و باز نگشتن از رويكردهاي فتنه گرانه در سالهاي اخير را داشته و همزمان و با حفظ اين موضع، مي تواند نظام را مجبور به پذيرش خود در هرم قدرت كند.

اين در حالي است كه رويكرد كلي نظام نشان داده است كه قصدي براي چشم پوشي از گناه بزرگ فتنه 88 از سوي مسببين اين جريان نداشته و تنها توبه از اين گناه بزرگ و اعلام برائت مسير بازگشت را باز خواهد كرد. موضوعي كه شايد روشن شدن آن سبب سخنراني گستاخانه موسوي خوئيني‎ها در هفته گذشته و همين طور صدور بيانيه شب نامه گونه مشاركت در جهت تلاش براي تحميل جريان خود به نظام بوده باشد.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
مديركل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي:
معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي معرفي شد

مديركل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي ، حجه الاسلام علي پوررادي را به عنوان معاون جديد پرورشي و فرهنگي خود معرفي و از خدمات آقاي اسماعيل دخيلي قدرداني نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي ، آقاي فيروز رضايي در جلسه معارفه معاون جديد پرورشي و فرهنگي اداره كل ضمن عرض تسليت ايام سوگواري شهداي گرانقدر كربلا بالخصوص امام حسين (ع) با اشاره به اهميت امور پرورشي گفت :همه عوامل دخيل در نظام تعليم وتربيت حتي عوامل بيرون از مدارس نيز نقش پرورشي دارند.

مدير كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي درادامه افزود خوشبختانه اقدامات قابل توجهي در راستاي رويكرد قرآني آموزش و پرورش انجام يافته كه اثرات آن در جامعه به وضوح نمايان است.

وي تحقق اهداف عاليه نظام اسلامي به ويژه دست يابي به حيات طيبه را جزوانتظارات به حق جامعه اسلامي دانست كه آموزش وپرورش به جد اين موضوع را دنبال مي كند.

اقاي رضايي همچنين اظهار داشت علي رغم فشارهاو ناهنجاري هاي تحميل شده توسط عوامل بيروني و داخلي رفتارهاي قابل قبول در مدارس مشاهده مي شود و تعلق خاطر به ميهن اسلامي وعلاقمندي و احترام به ارزش هاو همبستگي وهمدلي دربين دانش آموزان وبه ويژه معلمان ريشه دار است.

وي موفقيت آموزش وپرورش استان را مرهون همدلي و تعامل فيما بين همكاران و اشتراك مساعي بخش هاي مختلف باهمديگر درانجام ماموريت هاي محوله دانست وابراز اميدواري نمود من بعد نيز براي رسيدن به اهداف مورد نظر همكاري همه جانبه بيش از پيش به عمل آيد.

گفتني است مدير كل آموزش و پرورش در پايان اين جلسه با اعطاي حكم ،حجه الاسلام علي پوررادي را به عنوان معاون پرورشي و فرهنگي خود معرفي واز خدمات آقاي اسماعيل دخيلي در طول مدت تصدي در اين پست قدرداني نمود.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
كسب مقام اول مرحله كشوري نهمين دوره مسابقات مطالعه و تحقيق طرح هاي شاهد و ايثارگران توسط دانش آموزان استان آذربايجانشرقي

مقام اول همايش كشوري نهمين دوره مسابقات مطالعه و تحقيق طرح هاي شاهد و ايثارگران در موضوع «اكوتوريسم (طبيعت گردي) مزاياومعايب آن درحفاظت محيط زيست » را دانش آموزان دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز كسب نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي آقاي فيروزرضايي گفت: اين دوره از مسابقات اواخر آبان ماه با حضور اساتيد دانشگاه به عنوان داور و مسئولين وزارتي و با شركت دانش آموزان منتخب از 12 استان كشور در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد.

مدير كل آموزش وپرورش آذربايجان شرقي افزود در اين دوره از مسابقات دانش آموزان شركت كننده درشش موضوع به رقابت پرداختندكه عبارتند از

1 - اينترنت (تهديد يا فرصت) 2 - گردشگري طبيعت(اكوتوريسم) مزايا و معايب آن در حفاظت از محيط زيست 3 - من چگونه خود را تربيت كنم؟ (عرصه ها ، عوامل ، راهكارها و موانع از ديدگاه نهج البلاغه) 4 - كمبود آب و منابع آبي ، بحران آينده در جهان(جنگ آب) 5 - منشا و محور بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه و پيش بيني آتي اين جنبش ها6 - الياف قابل ارتجاع و كاربرد آنها در زندگي روزمره انسان

وي اضافه نمود كه مقالات سي دو گروه از دانش آموزان استان آذربايجانشرقي در شش موضوع فوق پس از موفقيت در مراحل مدرسه اي ، شهرستاني و استاني در سال تحصيلي 91/90 به مرحله كشوري اين مسابقات راه يافته بودندكه چهار گروه براي دفاع از مقالات خود دعوت شده بودند.

آقاي رضايي موضوع مقالات ونفرات چهار گروه منتخب كشوري را به شرح زير بيان نمود:

1 – درموضوع« اكوتوريسم (طبيعت گردي) مزاياومعايب آن درحفاظت محيط زيست» دانش آموزان:

خانم الميرا ذاكري دانش آموز دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز – مقام اول ،،، نيكو پورفرج دانش آموز دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز – مقام اول ،،،، خضرا زاهدي دانش آموز دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز – مقام اول

نام استاد راهنما : سركار خانم راضيه حلاج و سركار خانم هانيه يوسفي دبيران دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز

2 – درموضوع« الياف قابل ارتجاع و كاربرد آن در زندگي روزمره » خانم ها:

زينب حلاج دانش آموز دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز – مقام دوم ،،،، الهام يحيايي دانش آموز دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز – مقام دوم ،،،،، يلدا رشيدي پور دانش آموز دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز – مقام دوم

نام استاد راهنما : سركار خانم منيره غفاري دبير دبيرستان شاهد نورالزهراء ناحيه 3 تبريز

3 – در موضوع تحقيق و پژوهش:« الياف قابل ارتجاع و كاربرد آنها در زندگي روزمره انسان» خانم ها:

نام استاد راهنما : سركار خانم منصوره بهبوديان و سركار خانم صديقه اكبرزاده دبيران دبيرستان نمونه امام حسن مجتبي(ع) ناحيه 4 تبريز:

الشن باقري نسب دانش آموزطرح پراكنده شاهد دبيرستان نمونه دولتي امام حسن مجتبي (ع) ناحيه 4 تبريز – مقام چهارم ،،،، مريم جوانبخت دانش آموزطرح پراكنده شاهد دبيرستان نمونه دولتي امام حسن مجتبي (ع) ناحيه 4 تبريز – مقام چهارم

4 - در موضوع تحقيق و پژوهش:« الياف قابل ارتجاع و كاربرد آنها در زندگي روزمره انسان» خانم ها:

هانيه رحيمي دانش آموزطرح پراكنده شاهد دبيرستان نمونه دولتي خضراء شهرستان مرند – مقام چهارم،،،، فايقه رحيمي دانش آموزطرح پراكنده شاهد دبيرستان نمونه دولتي خضراء شهرستان مرند – مقام چهارم،،، مينا علي بيگي دانش آموزطرح پراكنده شاهد دبيرستان نمونه دولتي خضراء شهرستان مرند – مقام چهارم

نام استاد راهنما : سركار خانم منصوره كلبادي نژاد و جناب آقاي داود فرخ نژاد

وي گفت : پس از ارايه گزارش مقاله به سئوالات داوران و حضار همايش پاسخ داده مقام اول موضوع «اكوتوريسم (طبيعت گردي) مزاياومعايب آن درحفاظت محيط زيست » و مقام هاي دوم و چهارمي موضوع « الياف قابل ارتجاع و كاربرد آنها در زندگي روزمره انسان» را از آن خود نمودند.

آقاي رضايي خاطر نشان ساخت دانش آموزان استان آذربايجانشرقي در جمع بندي امتيازات به مقام دوم نهمين دوره مسابقات كشوري مطالعه و تحقيق طرح هاي شاهد و ايثارگران بعد از استان فارس دست يافتند.

گفتني است آقاي ولي اله جواهري كارشناس مسئول امور شاهد وايثارگران اداره كل آموزش وپرورش آذربايجان شرقي سرپرستي گروه هاي شركت كننده در اين دوره از مسابقات را برعهده داشت.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
اجراي مانور زلزله در مدارس آذربايجانشرقي همزمان با سراسر كشور

پايلوت استاني چهاردهمين مانور سراسري زلزله و ايمني مدارس در دبيرستان دخترانه فرزانگان 2 ناحيه 4 تبريز با عمليات امداد و نجات كارگروههاي تخصصي مديريت بحران استان با پخش آژير زلزله فرضي از راديو اجرا گرديد.به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجانشرقي مانور سراسري زلزله و ايمني مدارس در تمامي واحدهاي آموزشي و پرورشي استان به طور همزمان با سرتاسر كشور اجرا گرديد.

گفتني است در مانور زلزله و ايمني مدارس كه بصورت نمادين در دبيرستان دخترانه فرزانگان2 ناحيه 4 تبريز انجام شد اقدامات خودامدادي دانش آموزان و همكاران و عوامل اجرايي و اعلان حادثه به مديريت بحران استان و اطفاء حريق و عمليات نيروهاي امداد و نجات و همچنين پس از پايان اين عمليات انجام رژه نيروهاي عمل كننده و اعلان وضعيت عادي به اجرا در آمد.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
پيام مشترك رياست دانشگاه علوم پزشكي و مدير كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي به مناسبت هفته اطلاع رساني ايدز

همه ساله براي اين هفته شعاري در نظر گرفته مي شود و شعار امسال« با مشاوره و آزمايش اچ آي وي، بيشتر بدانيم، بهتر زندگي كنيم؛ تلفن 09686پاسخگوي شماست »انتخاب گرديده است.

بسمه تعالي

حمدو سپاس خداوند منان را كه انسان را آفريد و سلامتي را به عنوان بالاترين نعمت به وي ارزاني فرمود و سپاس تمامي پاسداران سلامت را كه مي كوشند تا نور زندگي را در جان انسانها روشن نگاه دارند .

فرزندان عزيز دانش آموز، هر چند اطلاع رساني در زمينه ايدز و رفتارهاي پرخطر محدود به فرصت زماني خاصي نبوده و در تمامي ايام سال بي وقفه و مستمر بايد انجام پذيرد اما تعيين يك هفته خاص به منظور برجسته سازي و جلب توجه بيشتر آحاد جامعه امري ضروري به نظر مي رسد كه اين امر با تعيين هفته اطلاع رساني ايدز از دهم تا شانزدهم آذر ماه هر سال ميسر ميگردد.

همه ساله براي اين هفته شعاري در نظر گرفته مي شود و شعار امسال« با مشاوره و آزمايش اچ آي وي، بيشتر بدانيم، بهتر زندگي كنيم؛ تلفن 09686پاسخگوي شماست »انتخاب گرديده است.

هر فرد با توجه به رفتارها و شيوه زندگي خود در خصوص نياز به آزمايش اچ آي وي وطريقه ادامه زندگي تصميم گيري خواهد نمود و آگاهي از ابتلا يا عدم ابتلا به اين بيماري باعث خواهد گرديد كه فرد با آگاهي و تصميم گيري صحيح در خصوص شيوه زندگي و رفتار با افراد پيرامون و با استفاده هر چه بهتر از امكانات موجود از موهبت زندگاني بهره مند گردد.

در دوراني كه قدرتهاي جهاني مي كوشند تا با ترويج بي بندو باري هاي مختلف، نظير اعتياد و رفتارهاي پرخطر جنسي، و منحرف نمودن نسل جوان كشور از مسير تعالي، مانع پيشرفت هاي بزرگ ملت ايران شوند، ايمان قلبي و توكل به ذات لايزال احديت و دوري از بي بند و باري ها و پايبندي به اصول اخلاقي اجتماع، نقشه آنان را نقش بر آب خواهد نمود.

در اين راستا شما دانش آموزان و آينده سازان عزيز بزرگترين اميد براي مقابله با همه گيري عفونت اچ‌اي‌وي/ايدز(HIV/AIDS ) بشمار مي رويد زيرا مسايل پيرامون بيماري ايدز و ويروس آن در بطن عملكردها وباورهاي اجتماعي و فرهنگي نهفته است كه بسياري از آنها دروني شخصي وخصوصي مي باشد و شما ميتوانيد با يادگيري باورهاي اجتماعي و فرهنگي صحيح و گسترش بموقع و بجاي آن در رسيدن به جامعه اي سالم و بري از ايدز ياريگر جامعه ي اسلاميمان باشيد.

تداوم عزت و سربلندي ايران عزيز در گرو داشتن جوانان سالم،با نشاط و آگاه در زمينه مسايل مختلف جامعه است كه لازمه اين امر توجه هر چه بيشتر مسئولين به اين قشر از جامعه مي باشد. موفقيت و سربلندي روز افزون شما عزيزان را از درگاه پروردگار منان مسئلت مي نماييم.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
انتصاب مديرجديدآموزش و پرورش بنابيعقوب جليل آذري به عنوان مديرجديد آموزش و پرورش بناب منصوب شد

معاون پژوهش،برنامه ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي با حضور در شهرستان بناب يعقوب جليل آذري را به عنوان مدير جديد آموزش وپرورش معرفي واز خدمات محرم حسن زاده قدرداني نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش آذربايجان شرقي به نقل از آموزش و پرورش شهرستان بناب با صدور حكمي از سوي مديركل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي ، و با حضورمعاون پژوهش،برنامه ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان، يعقوب جليل آذري به عنوان مدير آموزش و پرورش بناب منصوب شد.

در بخشي از حكم انتصاب جليل آذري آمده است: نظر به تجارب ارزنده جنابعالي، به موجب اين حكم به عنوان مدير آموزش و پرورش بناب منصوب مي‌شويد.تا انشاء الله با اتكال به خداوند متعال و پيروي از وصاياي گرانقدر امام راحل(ره) و عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مساعدت فرهنگيان مومن و متعهد و همه شيفتگان و دلسوختگان به فرهنگ در آن حوزه به انجام وظايف محوله طبق ضوابط و مقررات همت گماريد.

گفتني است جليل آذري پيش از اين به عنوان معاون توسعه و پشتيباني آموزش و پرورش شهرستان بناب مشغول بود.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
كسب رتبه اول كشوري درمسابقه وبلاگ نويسي توسط معلم بسيجي آموزش و پرورش شهرستان ميانهاحمد مسلمي در توليد محتواي ارزشي در فضاي مجازي ، در مسابقه وبلاگ نويسي «نسيم دانش » بسيج فرهنگيان با موضوع «معلم وتربيت نسلي متدين و آگاه » رتبه اول كشوري راكسب كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش آذربايجان شرقي به نقل از آموزش وپرورش ميانه احمد مسلمي معاون پرورشي و تربيت بدني هنرستان هدف در توليد محتواي ارزشي در فضاي مجازي ، در مسابقه وبلاگ نويسي «نسيم دانش » بسيج فرهنگيان با موضوع «معلم وتربيت نسلي متدين و آگاه » رتبه اول كشوري راكسب كردند .
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
اولين نشست كارگروه تخصصي بهداشت مدارس آذربايجان شرقي

معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي در اولين جلسه هم انديشي فرهيختگان حوزه سلامت و بهداشت مدارس استان گفت :نهادينه كردن رعايت بهداشت فردي ومحيط به فرهنگ سازي مناسب نيازمند است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش آذربايجان شرقي رسول صادقي در اين جلسه با اشاره به اجراي برنامه هاي تحول بنيادين آموزش و پرورش افزود:ارتقائ جايگاه بهداشت مدارس وعملياتي نمودن برنامه هاي مدارس مروج سلامت در راستاي تحول بنيادين از رويكرد بهداشتي وسلامت آموزش و پرورش مي باشد.

معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش اظهار داشت : دانش‌آموزان در محيط مدرسه با انواع دانشها و مهارتها، ارزشها و هنجارها، قوانين و مقررات شيوه هاي همزيستي و همسازي ، تعاون و همياري و آيين مشاركت اجتماعي آشنا مي‌شوند و زندگي را با همه ابعاد و جنبه هاي تلخ و شيرين تجربه مي‌كند و براي آزمونهاي بيشمار بعدي آماده مي‌شوند.

وي افزود:اينك علاوه بر اجراي طرحهاي بهداشتي مانند بهداشتياران ، آموزش همسالان، پيشگامان سلامت، شهردار مدرسه، محيط ياران ، شوراهاي دانش‌آموزي و ... برآن شديم كه راه‌كاري را پيدا كنيم تا تمامي عوامل اجرايي مدرسه به ويژه دانش‌آموزان همانند دانش‌آموزان ساير كشورها به ويژه ژاپن و چين در امور تنظيف مدرسه با رضايت اوليايشان مشاركت فعال داشته باشند.

صادقي درادامه با اشاره به آيين نامه اجرايي مدارس در فصل چهارم از ماده 56 لغايت63 ،مديران مدارس را براي اجراي طرحهاي بهداشتي موظف دانسته ، افزود: مديران مدارس با داشتن تراكم كاري و كمبود خدمتگزار توان اجراي آنرا ندارند .لذا بايد طرحهاي مشاركت جويانه را تعريف كنيم تا اهداف ذيل با رضايت و با مشاركت اولياء و تمامي عوامل اجرايي و آموزشي و حتي افراد جامعه در راستاي نهادينه كردن رعايت بهداشت فردي و محيط بستر سازي شود:

تقويت حس مسئوليت پذيري و اعتماد به نفس در دانش‌اموزان

ايجاد مهارت و قابليت‌هاي بهداشتي

جلب مشاركت فعال دانش‌اموزان بمنظور تاثير گذاري بر بهداشت عمومي

ايجاد زمينه مناسب جهت اصلاح نگرش دانش‌آموزان در امور بهداشتي

جلب مشاركت والدين دانش‌اموزان و اولياء مدرسه در حل مشكلات و نارساييهاي بهداشتي مدرسه

كنترل و بهبود وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدرسه

توجه بيشتر به رعايت نكات بهداشت فردي و تقويت انجمن بهداشت،سلامت ومحيط شوراهاي دانش‌آموزي

رشد و پرورش ابعاد جسمي،رواني و احتماعي دانش‌آموزان از طريق جلب مشاركت فعال آنان در امورات بهداشتي مدرسه

وي ابرازاميدواري نموددر نتيجه اين مشاركت از ميزان شيوع بيماريهاي واگير كاسته شده و بهداشت عمومي مدارس ارتفاء يافته و سلامت بعنوان بهترين نعمت و سرمايه فردي و اجتماعي جايگاه و اهميت حقيقي خود را پيدا كند.

مهندس تقي پور مدير عامل سازمان پارك هاوفضاي سبز شهرداري تبريز هم دراين جلسه با بيان طرح هاي اين سازمان در توسعه وترويج فضاهاي سبز و گلكاري ودرختكاري گفت : درسال گذشته 37هزاربسته نهال كاري در همين راستا در بين دانش آموزان پايه اول ابتدايي و 13هزاربسته نيز به ساير پايه ها توزيع گرديد وامسال نيز 50هزاربسته كه شامل گلدان بذر و كود نهال است به همين صورت در بين دانش آموزان توزيع مي گردد.

گفتني است در اين جلسه كه تعدادي از اعضاي شوراي معاونين اداره كل آموزش وپرورش وافراد صاحب نظر در حوزه بهداشت وسلامت نواحي پنجگانه تبريز و شهرداري تبريزوبهداشت استان حضور داشتند در خصوص نحوه مشاركت دانش آموزان در حفظ بهداشت مدارس با جلب رضايت اوليائ به بحث و بررسي پرداختند.

نسخه قابل چاپ
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
قائم مقام وزير در ستاد بزرگداشت مقام معلم خبرداد:
ابلاغ شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه درسال 92-91 به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور


قائم مقام وزير درستاد بزرگداشت مقام معلم از ابلاغ شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه درسال 92-91 به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور از سوي دبيرخانه اين ستاد خبرداد.


به گزارش مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اسدي گرمارودي ضمن اعلام خبرفوق ، با بيان اينكه جايگاه رفيع معلم همواره درمنظر دين وفرهنگ ملي ما جايگاه بي نظير ومقدسي دارد، اظهاركرد: خداوند متعال نسبت به شرافت وارزش دانش ومعرفت وشان مقام عالم ومنظم عنايت خاصي مبذول داشته وآنان را برساير طبقات ممتاز ساخته است.

وي با اشاره به بيانات امام خميني (ره) درخصوص مقام وجايگاه معلم افزود: ايشان مي فرمايند: «مقام معلم مقام والايي است ومقامي والاتر از مقام معلم نيست» گرمارودي با اعلام اينكه وزارت آموزش وپرورش معلم را مهمترين مولفه تحول بنيادين درنظام تعليم وتربيت مي داند،تصريح كرد: اگر درآموزش وپرورش وبه تبع آن دركشور به دنبال تحول هستيم بايد مقام معلم وعلم را تكريم كنيم.

رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وقائم مقام وزير در ستاد بزرگداشت مقام معلم با اشاره به برخي تغييرات شيوه نامه انتصاب معلمان نمونه نسبت به سال گذشته، افزود: با تشكيل 65 جلسه كارشناسي با كليه حوزه هاي وزارتخانه ، ادارات كل وبخش هاي مرتبط در سه قلمرو؛ دانش ، ارزش ومهارت ودر25 سنجه ومعيار براي 28 گروه معلمان، سقف يكهزار امتياز براي انتخاب باعنوان معلم نمونه تعيين شد.

وي با اعلام اينكه معلمان درسه سطح شهرستاني ، استاني وكشوري بعنوان نمونه برگزيده مي شوند،تاكيد كرد: كسب حداقل 150 امتياز براي معلمان نمونه شهرستاني 250 امتياز براي نمونه استاني و 300 امتياز براي نمونه كشوري الزامي است وچنانچه فردي در هرگروه واجد اين ميزان از ارزيابي نگردد، بعنوان معلم نمونه معرفي نخواهد شد.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
در حاشيه يازدهمين مجمع عمومي آيسسكو در رياض صورت گرفت :
ديدار وزير آموزش و پرورش كشورمان با وزير آموزش و پرورش تونس


وزير آموزش و پرورش كشورمان روز گذشته با وزير آموزش و پرورش تونس ديدار كرد .


به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، دكتر حاجي بابايي روز گذشته 12 آذرماه در حاشيه يازدهمين مجمع عمومي آيسسكو در رياض عربستان با وزير آموزش و پرورش تونس ديدار و گفتگوكرد .

بر اساس اين گزارش ، وزير آموزش و پرورش كشورمان در اين ديدار دكتر حاجي بابايي به ارائه گزرشي از فعاليت ها، اقدامات و توفيقات آموزش و پرورش ايران از جمله توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي ، اجراي عدالت آموزشي ، تصويب سند تحول بنيادين و غيره پرداخت .

گفتني است ، دو طرف در اين ديدار بر ارتباط و همكاري بيشتر دو كشور در زمينه تعليم و تربيت تاكيد كردند.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
با حضور وزير آموزش و پرورش و نمايندگان عالي رتبه 50 كشور اسلامي:
اختتاميه يازدهمين مجمع عمومي آيسسكو در رياض برگزار شد
اختتاميه يازدهمين مجمع عمومي آيسسكو با حضور وزير آموزش و پرورش و نمايندگان عالي رتبه 50 كشور اسلامي در رياض برگزار شد.


به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، يازدهمين مجمع عمومي آيسسكو عصر روز گذشته 12 آذرماه با حضور دكتر حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش ايران و نمايندگان عالي رتبه كشور اسلامي عضو اين اجلاس در رياض عربستان سعودي به كار خود پايان داد.

بر اساس اين گزارش ، مجمع عمومي آيسسكو هر سه سال يكبار تشكيل جلسه مي دهد .

اين گزارش مي افزايد ، دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه به همراه وزير آموزش و پرورش به كشور عربستان سفر كرده اند ، عصر روز گذشته از مجتمع آموزشي دانش آموزان ايران در شهر رياض بازديد كردند.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
معاون پژوهشي وزير آموزش وپرورش در مراسم گراميداشت روز جهاني معلولان خبرداد:
انتشار مجله رشد سفيد و رسانه هاي مولتي مديا ويژه دانش آموزان استثنايي درآينده نزديك
معاون پژوهشي وزير آموزش وپرورش از انتشار مجله رشد سفيد ورسانه هاي مولتي مديا ويژه دانش آموزان استثنايي در آينده نزديك خبرداد.


به گزارش مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، حجت الاسلام والمسلمين دكتر محي الدين بهرام محمديان صبح امروز درمراسم گراميداشت روز جهاني معلولان درسالن شهيد محبي مجتمع جواد موفقيان ضمن تسليت ايام محرم با اشاره به اينكه ارزش انسانها به ميزان كرامت ذاتي آنها بستگي دارد، افزود: هر چه انسان بر انديشه، اخلاق ورفتار خود توجه كند كرامت ذاتي او ارتقاء مي يابد.

وي با تاكيد بر اينكه براساس نظر بزرگان بهترين امور سخت ترين اموراست ، ادامه داد: معلمي شغل انبياء واز سخت ترين مشاغل مي باشد .

معاون پژوهشي وزير آموزش وپرورش اضافه كرد: معلمان مدارس استثنايي درميان جامعه معلمان كشور داراي رتبه ممتاز هستند .

وي با اشاره به وظايف سنگين نظام تعليم وتربيت در برابر جامعه معلولان ودانش آموزان استثنايي تصريح كرد: بايد آموزشهاي لازم براي توانمند سازي خانواده ها و والدين دانش آموزان استثنايي براي آشنا كردن آنها در رفتار و برخورد با فرزندانشان مدنظر قرار گيردكه دراين زمينه يكي از متوليان امر انجمن هاي اولياء ومدارس مي باشد.

محمديان معلوليت را يك پديده عمومي جهاني خواند وبا بيان اينكه بايد در محيط هاي اجتماعي به رفع موانع متناسب سازي محيط براي معلولان بپردازيم ، خاطرنشان كرد: برخي از محيط هاي اجتماعي براي معلولان متناسب سازي نشده است بنابراين وظيفه اين است كه براي حضور اجتماعي وپررنگ معلولان ودانش آموزان استثنايي در اولين گام به رفع موانع بپردازيم.

وي به عدم تفكيك دانش آموزان استثنايي وعادي تاكيد واظهار كرد: جامعه معلولان دلسوزي هاي بيجا را نمي پسندد بنابراين بايد فقط به وظيفه خود درمقابل اين قشر عمل نمائيم .

معاون پژوهشي وزير آموزش وپرورش برتطبيق آموزش ومهارت تاكيد وبيان كرد: بايد همگام وبه موازات علم آموزي به دانش آموزان استثنايي مهارت هاي حركتي را نيز به آنها آموخت .

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كشور از اعلام آمادگي اين سازمان با حمايت سازمان آموزش وپرورش استثنايي درخدمت به جامعه دانش آموزان معلول خبرداد وگفت: بسته هاي جديدآموزشي وكمك آموزشي متناسب با توانمنديهاي دانش آموزان استثنايي تهيه مي شود و دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
معاون وزير آموزش و پرورش:
سنوات ارفاقي كاركنان آموزش و پرورش استثنايي افزايش يافت
رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور از تصويب سنوات ارفاقي جديد براي كاركنان آموزش و پرورش استثنايي در جلسه هيئت دولت خبر داد.
نامدار عبدالهيان، معاون وزير آموزش و پرورش در مراسم روز جهاني معلولان كه ديروز در مجمع نابينايان شهيد محبي برگزار شد، گفت: براساس مصوبه جديدي كه در هيئت دولت در خصوص سنوات ارفاقي به تصويب رسيده، به ازاي هر چهار سال، 5 سال سنوات براي كاركنان آموزش و پرورش استثنايي در نظر گرفته مي شود كه اين قانون از ابتداي اجراي قانون خدمات كشوري تصويب شد.
وي با بيان اينكه سازمان آموزش و پرورش استثنايي براساس اسناد بالادستي و سياست هاي آموزش و پرورش فعاليت مي كند، افزود: امروزه با طراحي سيستم هاي آموزشي، توانبخشي و پرورشي به دنبال اين هستيم كه كاستي هاي دانش آموزان استثنايي را جبران كرده و آنان را به حدي براي حضور در اجتماع برسانيم.
عبداللهيان با اشاره به اجراي نظام جديد آموزشي در وزارت آموزش و پرورش، گفت: امسال 7 عنوان كتاب جديد در پايه ششم ابتدايي، 8 كتاب براي نوآموزان و 9 كتاب براي معلمان و مدرسان در آموزش و پرورش استثنايي تأليف شده است.
رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با بيان اينكه هوشمندسازي در مدارس استثنايي در حال انجام است، ادامه داد: در تلاش هستيم تا پايان برنامه پنجم توسعه تمام مدارس استثنايي را هوشمندسازي كنيم.
وي به طراحي بسته هاي آموزشي با توجه به برنامه پنجم توسعه براي دانش آموزان استثنايي اشاره كرد و افزود: اين بسته هاي آموزشي در جهت دسترسي به فرصت هاي برابر براي دانش آموزان استثنايي تهيه شده است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 30 هزار دانش آموز تحت پوشش آموزش هاي تلفيقي- فراگير قرار دارند، اضافه كرد: براساس اين طرح دانش آموزان استثنايي با توجه به شرايطي در مدارس عادي به همراه دانش آموزان اين مدارس تحصيل مي كنند.
معاون وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه اين تعداد به 40 هزار نفر خواهد رسيد.
عبداللهيان نرم دانش آموزان در كلاس هاي درس مدارس استثنايي را بين 3 تا 11 دانش آموز عنوان كرد و گفت: در تلاش هستيم مدارس دوستدار كودكان استثنايي طراحي شود.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
با تاكيد بر پيروي از توصيه هاي رهبر انقلاب
اژه اي : به اظهارات اخير رئيس جمهور پاسخ نمي دهيم


سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري با خبرنگاران ، تازه ترين موضوعات و اخبار قضايي را تشريح كرد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي در چهلمين نشست رسانه اي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا بازداشت افرادي مرتبط با مهدي هاشمي صحت دارد يا خير؟ گفت: بله، صحت دارد. اكنون دو نفر از اين افراد در بازداشت هستند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: احتمالا از يك يا دو نفر ديگر بدون صدور قرار بازداشت نيز در رابطه با پرونده مهدي هاشمي تحقيق شده است.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي گفت:در ادامه تحقيقات درباره پرونده فوت ستار بهشتي، هفت نفر از ماموران پليس فتا مورد بازجويي قرار گرفته و بازداشت شده اند كه فكر مي كنم در حال حاضر دو يا سه نفر آنها آزاد شده باشند. وي با بيان اينكه قرايني وجود دارد مبني بر اينكه قضيه فوت ستار بهشتي با جريان ضدانقلاب مرتبط است، اظهار كرد: تحقيقات بر روي اين پرونده نهايي نشده و همچنان ادامه دارد.
محسني اژه اي در پاسخ به اين سوال كه كميسيون امنيت ملي مجلس قصد بازديد از زندان اوين را دارد و آيا در مورد اين بازديد از سوي قوه قضاييه مصلحت انديشي صورت گرفته يا خير؟ گفت: در طول سال هاي متمادي افرادي از داخل و خارج كشور متقاضي بازديد از زندان ها بوده و هستند و در بسياري از اوقات اين بازديدها صورت گرفته است. البته در مواردي كه بدون هماهنگي بوده انجام نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: هر زمان، هر فرد و هر مقامي بخواهد از زندان بازديد كند با هماهنگي اين كار صورت مي گيرد. اما اگر بدون هماهنگي باشد اقدام نمي شود.
هنوز بازداشتي انجام نشده است
خبرنگار ديگري با اشاره به حواشي مطرح شده در مورد فيلم «من مادر هستم» گفت: شنيده شده افرادي در اين زمينه احضار شده اند آيا اين موضوع صحت دارد؟ و آيا مدعي العموم در اين راستا وظيفه اي بر عهده دارد؟ سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: در مواردي كه مدعي العموم وظيفه اي بر عهده داشته باشد به طور طبيعي بررسي صورت مي گيرد. من از دادستان تهران در اين خصوص سوال كردم كه ايشان گفت در حال بررسي هستيم و هنوز هيچ كس را نه بازداشت كرده و نه براي كسي قراري صادر كرده ايم.
محسني اژه اي در مورد پرونده شركت بيمه ايران نيز گفت: همانطور كه پيش از اين اعلام كردم بخشي از اين پرونده معروف به بيمه تكميل شد، به دادگاه رفت و حكم نيز براي متهمان صادر شد كه پس از ابلاغ اعتراض هايي نيز صورت گرفت و اكنون پرونده در مرحله رسيدگي به اعتراضات است و پس از قطعيت احكام قابل بازگو كردن خواهد بود.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا متوقف شدن اجراي حكم «سعيد ملك پور» به دليل توبه صحت دارد يا خير؟ گفت: در پاسخ به سوال شما مي توانم بگويم كه حكم هنوز اجرا نشده است.بايد تابع قانون باشيم
خبرنگار ديگري به سخنان روزيكشنبه محمود احمدي نژاد مبني بر اينكه سازمان هاي پزشكي قانوني، زندان ها و ثبت اسناد بايد زير نظر قوه مجريه باشند، اشاره كرد و پرسيد آيا اين اقدامات قضايي است يا اجرايي، كه محسني اژه اي پاسخ داد: ايشان خيلي به قانون مداري تاكيد كردند. اكنون قانون اين سازمان ها را به قوه قضاييه داده است. ان شاء الله همه بايد تابع قانون باشيم و اگر همه ملتزم به قانون باشيم به مصلحت كشور است.
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد صحبت هاي اخير رييس جمهور مبني بر اين كه قوه قضاييه حق ابطال مصوبات دولت را ندارد، گفت: مطالبي كه روز يكشنبه جناب رييس جمهور گفتند هم از لحاظ فني و هم از لحاظ حقوقي و هم از لحاظ سياسي واقعا جواب دارد و بعضي از مطالب ايشان حقيقتا درست نبود.
وي افزود: اما به هر ترتيب ما به لحاظ وجود ملاحظاتي كه در شرايط كنوني وجود دارد و همچنين به لحاظ توصيه اي كه از طرف مقام معظم رهبري شد، الان جواب نمي دهيم، ولي فرمايشات ايشان ( رييس جمهوري) به لحاظ فني، سياسي و حقوقي جواب دارد.
خبرنگار يكي از روزنامه ها به قطع 250 اصله درخت در اطراف كرج اشاره كرد و پرسيد، آيا دستگاه قضايي در اين رابطه ورود كرده يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: ما بايد در جهت حفظ و صيانت از محيط زيست تلاش كنيم. زيرا با سهل انگاري هاي صورت گرفته با آب و خاك و هوا لطمه هايي وارد مي شود. در مورد اين موضوع پرونده اي تشكيل شده و دستگاه قضايي در حال بررسي است.
مابه التفاوت نرخ ديه
حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره اينكه چه كسي مشكلات ايجاد شده براي افرادي كه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ديه ناتوان هستند را برطرف خواهد كرد، گفت: مسائلي مانند قتل چه عمد و چه شبه عمد و حتي خطاي محض، نياز به كارشناسي دارد. گاهي وقت ها كارشناس تقصير را 50 - 50 اعلام مي كند ولي بعد از اين كه به نظر كارشناس اعتراض مي شود، كارشناس بعدي مي گويد درصد تقصير 80 به 20 است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تفاوت موجود بين نظر كارشناسان در اين باره ادامه داد: اين قضيه در تعيين خسارت و ديه خيلي موثر است. البته درست است كه موضوع كارشناسي طريقيت دارد ولي باز هم موثر است.
وي افزود: نكته دوم اين است كه قوه قضاييه هر سال موظف است نرخ ديه را با توجه به بازار مشخص كند و از پيش خود نمي تواند چيزي را اعلام كند. قيمت كه دست قوه قضاييه نيست. ممكن است قيمت بالا و پايين برود. البته متاسفانه در اين سال ها قيمت رو به كاهش نبوده است ولي قوه قضاييه هر سال موظف است اين كار را انجام دهد.
محسني اژه اي با اشاره به اختلافاتي كه سال گذشته بر سر تعيين نرخ ديه ايجاد شده بود، گفت: اگر ان شاءالله بشود امسال سريع تر ارزش گذاري بشود، مي توان قيمت را زودتر به دست آورد و آن را اعلام كرد. كساني هم كه با توجه به افزايش نرخ ديه محكوميت مالي داشته باشند، مانند ديگر محكومان مالي بررسي مي شود كه آيا معسر هستند يا خير.
معناي علني بودن اطلاعيه دادن نيست
وي در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا بخش دوم پرونده فساد مالي غيرعلني برگزار مي شود، گفت: معناي علني بودن دادگاه اين نيست كه اطلاعيه بدهند. به هيچ وجه ادامه دادگاه فساد مالي غيرعلني نيست اما معنايش هم اين نيست كه اطلاعيه بدهند. گاهي وقت ها موضوع حساس است، افراد پي گيري مي كنند و خود شما هم مطلع مي شويد و شركت مي كنيد.
به گزارش ايسنا، محسني اژه اي ادامه داد: لذا رسيدگي به ادامه ي اين پرونده در حال انجام است و براي بيش از 26 نفر هم كيفرخواست صادر شده است كه از اينها 5 نفر محاكمه شده و براي آنها حكم صادر شده است و بقيه هم در نوبت محاكمه هستند.
پرونده اخلالگران
بازار ارز
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه «جمشيد بسم الله» آزاد شده است يا خير؟، گفت: قبلا هم گفته ام وقتي اسم افراد برده مي شود ما از لحاظ قانوني معذوريت داريم. ولي اجمالا در اين رابطه عرض مي كنم كساني كه در مورد مسائل ارزي بازداشت شده بودند و اتهام برخي از آنان اخلال بود پرونده حدود 11 نفر از آنان در شرف ارسال به دادگاه است. وي ادامه داد: اكثريت بازداشت شدگان در اين رابطه هنوز بازداشت هستند و تعداد محدودي از آنها آزاد شده اند.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
به بهانه سالروز شكار پهپاد آركيو 170
عملياتي كه پشت آمريكا را لرزاند
اكبر صفري
سرانجام پخش يك گزارش ويدئويي دو دقيقه اي از سيماي جمهوري اسلامي ايران در روز پنجشنبه 17 آذر ماه سال 90 در مورد بدنه كاملاً سالم و بدون نقص هواپيماي تجسسي بدون سرنشين آمريكايي به نام «RQ-170سنتينل» به بسياري از گمانه زني هاي كارشناسان نظامي و امنيتي آمريكا پايان داد. پخش اين گزارش اظهارنظرها در مورد اين هواپيماي بدون سرنشين را كه 13 آذر پارسال در مرزهاي شرقي ايران به دست نيروهاي مسلح كشورمان مجبور به فرود شد؛ وارد مرحله جديدي كرد و به بسياري از ادعاهاي بي اساس مقامات وزارت دفاع آمريكا مبني بر اينكه شكار اين هواپيما توسط حملات سايبري ايران صورت نگرفته پايان داد.
طراحان سيستم ناوبري و كنترل و هدايت اين پرنده كه معتقد بودند در صورت قطع ارتباط راديويي اين ربات پرنده با ايستگاه كنترل زميني يا بروز هر نوع خطاي احتمالي در اين زمينه، شرايطي فراهم خواهد شد كه پرنده مذكور به پايگاه مورد نظر باز خواهد گشت؛ با ديدن تصاوير پخش شده دچار سردرگمي و شك عجيبي شدند.
گرچه مقامات و دولتمردان آمريكا اذعان داشتند؛ آنچه در 13 آذر سال گذشته روي داده تنها حاصل يك عملكرد تصادفي بوده كه در گذر زمان به دست فراموشي سپرده خواهد شد و افتضاح حيثيتي آن فاقد بازتاب هاي ماندگار خواهد بود. اما نحوه شكار اين پرنده آهنين و غلبه بر قابليت هاي فني و عملياتي آن همچنان تا به امروز به عنوان يك علامت سؤال در اذهان مقامات سياسي و نظامي آمريكا باقي ما نده و تلاش هاي فراواني براي پاسخ به اين سؤال مهم از سوي محققان آمريكايي ادامه دارد.
زيرا هراس ناشي از اين رويداد غيرمنتظره و غلبه جمهوري اسلامي بر يكي از راهبردي ترين تسليحات آمريكا مي تواند در برنامه هاي تهاجمي اين قدرت مهاجم چالش هاي جدي ايجاد نموده و هژموني آمريكا را با شكست هاي غير قابل جبران همراه سازد.
در همين راستا تلاش براي نشان دادن نقاط ضعف سيستم هاي نصب شده بر روي پهپادهاي آمريكايي با هدف جلوگيري از تكرار آنچه در سال گذشته در ايران روي داد، بلافاصله در دستور كار وزارت امنيت داخلي آمريكا قرار گرفت.
به طوري كه «تاد هامفري»، استاد دانشگاه تگزاس و رئيس گروهي كه روند اختلال در عملكرد سيستم ناوبري يك پهپاد آمريكايي را رهبري مي كند، در اين باره اظهار داشت: «سقوط هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين آمريكا در ايران او را به فكر جستجوي روشي انداخت كه ايراني ها براي اين كار از آن استفاده كرده بودند.»
اما واقعيت آن است كه اين نمايش قدرت بيش از آنكه بيانگر نوعي تحولات دفاعي عميق در سطح نيروهاي مسلح كشورمان به شمار رود، خود فتح بابي براي گشودن يكي از جبهه هاي ايران اسلامي، عليه دشمنان تا به دندان مسلح به رهبري آمريكا و محوريت رژيم صهيونيستي در منطقه بود. امروز نيز اين نمايش قدرت همچنان ادامه دارد. چنانكه حضور پهپادهاي برخوردار از فناوري ايراني بر فراز فلسطين اشغالي، مقابله با پهپاد جاسوسي آمريكا در خليج فارس و پيروزي در جنگ 8 روزه غزه به بركت فناوري هاي موشكي ايران در ادامه برنامه شكار پهپاد آمريكايي تأكيدي بر اين مهم است كه همچنان فناوري هاي دفاعي ايران به تهديدي جدي عليه رژيم صهيونيستي تبديل شده و اين خود سرآغاز نمايش قدرت ايران در معادلات جهاني است.
و بالاخره بايد گفت؛ اين تنها بخشي از واقعيت هاي موجود در عرصه رويارويي ايران، عليه جبهه استكبار به رهبري آمريكا است كه وزير خارجه دولت اوباما نيز در مصاحبه اخير خود به صراحت به آنان اشاره كرد. اذعان صريح هيلاري كلينتون به نفوذ شتابان ايران در اقصي نقاط جهان و قدرت و اقتدار جمهوري اسلامي، به عنوان چالشي جدي در معادلات منطقه اي و جهاني آمريكا، تنها بخشي از بازتاب هاي اين نمايش است.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
اذعان مقام آمريكايي به قدرت بين المللي جمهوري اسلامي
تجاوز احتمالي عليه ايران پيامد جهاني دارد

معاون پيشين وزارت خارجه آمريكا در سخنراني خود در مركز مطالعات استراتژيك «بگين سادات»، صراحتاً به قدرت منطقه اي و جهاني ايران اذعان كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مركز مطالعات استراتژيك بگين سادات، «توماس پيكرينگ» در سخناني كه در اين مركز ايراد كرد، اظهار داشت: سردي روابط جاري ميان آمريكا و ايران، ميان دو كشور قدرتمند و مهم جهاني است. با وجود آنكه آمريكا در طول چندين دهه گذشته يك قدرت مهم جهاني بوده است، امروز ايران به عنوان بازيگري مهم در سطح منطقه اي و بين المللي ظهوري تازه داشته است. ايران كشوري است كه با روابط تجاري اي كه با اروپا و آسيا دارد از لحاظ استراتژيك در آسياي مركزي نيز نقش ايفا مي كند. ايران همچنين كنترل خطوط حمل و نقل دريايي و منطقه اي با ذخاير عظيم انرژي را نيز در اختيار دارد.
اين مقام پيشين وزارت خارجه آمريكا در بيان عوامل سردي روابط بين دو كشور ايران و آمريكا، اظهار داشت: از جمله مسائل چالش برانگيز ميان ايران و آمريكا آن است كه آمريكا در تلاش براي تغيير نظام در كشوري است كه تاريخ نشان داده سرنگوني آن بسيار دشوار است.
وي در ادامه افزود: هر نوع تجاوز احتمالي عليه ايران مي تواند به آغاز جنگي منطقه اي و جهاني و حضور حاميان ايران از جمله حزب الله لبنان در جنگ منجر شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران توماس پيكرينگ در مورد هزينه هاي كوتاه مدت حمله احتمالي آمريكا به ايران نيز اظهار داشت: هزينه كوتاه مدت مورد انتظار براي دولت آمريكا فشار سنگين مالي بر آن كشور خواهد بود. هزينه اقتصادي اي كه بسيار بيشتر از جنگ افغانستان و عراق خواهد بود و براي آمريكا تبعات سوئي خواهد داشت. هزينه ديگر حمله احتمالي آمريكا به ايران واكنش ايران خواهد بود. در اين ميان احتمال آنكه ايران رژيم صهيونيستي را نيز هدف قرار دهد وجود خواهد داشت.
وي در مورد هزينه هاي بلندمدت تجاوز آمريكا عليه ايران نيز افزود: هزينه ها و تبعات بلند مدت حمله احتمالي نظامي آمريكا نيز قابل ذكر است. اولين اثر سوء چنين حمله اي افزايش قيمت جهاني نفت خواهد بود. ايران قادر است تا با بستن تنگه هرمز و جلوگيري از نقل و انتقال نفت باعث افزايش صعودي قيمت نفت شود. از تبعات طولاني مدت ديگر چنين حمله اي احتمال حركت ايران به سوي ساخت سلاح هسته اي خواهد بود. سومين هزينه لطمه اي است بر وجهه آمريكا در كشورهاي اسلامي در سرتاسر جهان وارد خواهد شد. همچنين چنين حمله اي مي تواند به افزايش حمايت مردم ايران به دولت شان منجر شود و نشان داده كه در صورت اعمال فشار خارجي، ايرانيان با قدرت با يكديگر متحد مي شوند و با دشمن مي جنگند.

نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
آمريكا با دور زدن تحريم ها از ايران «پادزهر» خريد سرويس سياسي- دولت آمريكا در حالي سردمدار اعمال تحريم هاي يكجانبه و چندجانبه در حوزه هاي مختلف از جمله پزشكي و دارويي عليه جمهوري اسلامي ايران شده است كه وزارت دفاع اين كشور براي نجات جان سربازان خود از خطر زهر مارهاي سمي دست به دامن دستاورد علمي دانشمندان كشورمان شده است. در همين ارتباط، روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال در گزارشي نوشت: با وجود تحريم ها، آمريكا پادزهر سموم خزندگان را براي سربازان ائتلافي خود در افغانستان از ايران خريداري كرده است. اين روزنامه افزود: پنتاگون به عنوان يكي از محصولات فرعي جنگ افغانستان خود را وابسته به يك دستاورد تحقيقاتي علمي دولت ايران براي درمان گزش مارهاي كبري، افعي ها و ديگر انواع مار خاص ميدان هاي جنگ در جنوب شرق آسيا مي بيند. با وجود تحريم هاي بين المللي آمريكا عليه ايران كه با هدف فلج كردن تجارت ايران با جهان خارج صورت گرفته است، وزارت دفاع آمريكا اين دارو را از طريق يك واسطه از ژانويه 2011 به بعد خريداري كرده است. اين روزنامه افزود: ايراني ها مي گويند تمايل دارند داروهاي مؤسسه رازي را به هر كسي بفروشند. به گزارش ايسنا، هادي زارع، محقق برجسته بخش پادزهر مؤسسه رازي گفت: ما اين را براي نجات جان انسان ها مي سازيم و فرقي نمي كند كه آن شخص ايراني است يا افغان و يا آمريكايي. وي ادامه داد: ما خوشحاليم كه مي شنويم جان يك انسان را نجات داده ايم حتي اگر او يك سرباز آمريكايي باشد. اين در حالي است كه به اذعان تحليلگران و ناظران سياسي ادعاي كشورهاي غربي و به ويژه مقامات آمريكايي مبني بر اين كه با اعمال تحريم ها عليه ايران، مردم عادي اين كشور را هدف نگرفته اند، كاملاً بي اساس بوده است. تا جايي كه چندي پيش «ران پال» يكي از نامزدهاي انتخابات اخير آمريكا اذعان كرد كه تحريم ها به طور مؤثر نوعي اقدام جنگي عليه مردم ايران است. در ادامه اين گزارش آمده است: وكلاي پنتاگون در پاسخ به سؤالات وال استريت ژورنال گفتند كه در حال بررسي اين مسئله هستند كه آيا ادامه خريد اين پادزهر قواعد تحريم را نقض مي كند يا خير و اينكه آيا به معافيت وزارت خزانه داري نياز دارد. يك سخنگوي خزانه داري گفت: ما با وزارت دفاع كار مي كنيم تا جزئيات اين خريدها تاييد شود تا از پايبندي آنها به تحريم اطمينان حاصل شود. اين گزارش به نقل از زارع افزود: مبارزه تحريمي تحت رهبري آمريكا اين اثر جانبي را داشته كه براي رازي توليد همان دارويي كه نيروي نظامي آمريكا خريداري مي كند را دشوارتر ساخته است. وي در مصاحبه اي گفت: براي مؤسسه رازي«خريد محصولات شيميايي براي آزمايشگاه ها و برخي تجهيزاتي كه نياز داريم بسيار دشوار شده است. قيمت ها هم به دليل تحريم ها افزايش يافته است.» اقدام آمريكا در خريد پادزهر از ايران نيز در حالي صورت گرفته است كه كاخ سفيد در راستاي اعمال فشارهاي بيشتر بر جمهوري اسلامي بخش دارويي كشورمان را نيز مورد تحريم قرار داده است. تا جايي كه چند روز پيش «عليرضا مرندي» رئيس فرهنگستان علوم پزشكي ايران با ارسال نامه اي به بان كي مون، دبيركل سازمان ملل، تحريم دارويي ايران از سوي غرب را نقض آشكار حقوق بشر دانست. در ادامه گزارش وال استريت ژورنال به نقل از «كلنل عاطف شيخ»، پزشك ارشد نظامي در پايگاه هوايي بگرام، آمده است: اگر بيماري وارد شود و من ندانم كه چه نوع ماري او را گزيده است، داروي رازي را به آنها مي دهم. اين گزارش حاكي است: مؤسسه رازي كه با سازمان بهداشت جهاني ارتباطاتي دارد حدود 95000 آمپول براي پادزهر مار و عقرب در سال مي سازد. اين مؤسسه در حال حاضر بر روي پادزهر نيش عنكبوت كار مي كند. كلنل راب راسل، مدير پزشكي بيمارستان اردوگاه بسشن نيز در اين باره گفت: پادزهر ايراني بهترين پادزهر است و افراد ما مستحق بهترين ها هستند. وال استريت ژورنال در پايان گزارش خود آورده است كه وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) همچنين به دنبال خريد يكي ديگر از دستاوردهاي علمي جمهوري اسلامي ايران است. گزارش وال استريت ژورنال در حالي منتشر شده است كه چند روز پيش نيز روزنامه آمريكايي واشنگتن پست هم در گزارشي افشاگرانه اعلام كرد كه «سوزان رايس» نماينده كاخ سفيد در سازمان ملل با سرمايه گذاري در برخي شركت هاي خارجي در حال ارتباط با ايران، عملاً تحريم ها عليه تهران را دور زده است. خاطرنشان مي شود، ماه گذشته نيز روزنامه صهيونيستي «تايمز اسرائيل» طي گزارشي ارتباطات ميت رامني كانديداي جمهوري خواه با شركت هايي كه سابقه همكاري با ايران دارند را افشا كرد. آن گزارش بر پايه اسناد منتشره حاكي از آن بود كه رامني علي رغم ژست مواضع راديكال عليه ايران، تحريم ها را دور مي زده و در شركت هاي مرتبط با ايران سرمايه گذاري كرده است.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
گاردين: ايران مي تواند منافع آمريكا و اسرائيل را در خاورميانه به آتش بكشد (خبر ويژه)

اوباما به درستي به فشار اسرائيل براي حمله به ايران توجه نكرد چرا كه اين اقدام خاورميانه را به آتش مي كشد و پايگاه هاي آمريكا و اسرائيل را مورد تهاجم سنگين قرار مي دهد.
روزنامه انگليسي گاردين نوشت: «مقاومت اوباما در برابر اسرائيل درست بود. تجهيزات محدود و ريسك بسيار بالاي حمله به ايران براي تندروترين افراد در آمريكا و اسرائيل روشن شده است. درخواست بنيامين نتانياهو براي حمله به ايران با مخالفت جدي اعضاي كابينه و افراد امنيتي اسرائيل از جمله بني گرانتز، فرمانده ارتش، شين بت، مامور سابق امنيتي، يووال ديكين و مير داگن، روساي سابق اطلاعاتي (موساد) مواجه شد. حدود 30 سياستمدار و افسر نظامي سابق آمريكا نيز نسبت به پي آمدهاي حمله به ايران هشدار داده اند. آن ها استدلال مي كنند كه حمله به ايران در بهترين حالت مي تواند برنامه هسته اي اين كشور را دو سال به تعويق بيندازد. نابودي كامل برنامه هسته اي ايران بعيد است و ايران مي تواند با استفاده از توانايي علمي و تجربه اش دوباره شروع كند.»
گاردين مي افزايد: حمله به ايران مي تواند در خاورميانه آتش به پا كند. ايران شبه نظاميان قدرتمندي مثل حزب الله دارد و موشك هاي با برد 2200 كيلومتر اين كشور مي توانند پايگاه هاي آمريكا و اسرائيل را هدف قرار دهند. حمله مي تواند هديه اي براي ايران باشد تا احساسات ميهن پرستانه را در ميان ايرانيان بيدار كند. اين امر همچنين مي تواند نارضايتي به مراتب بيشتر نسبت به زمان سرنگوني محمد مصدق در سال 1332 با طراحي آمريكا ايجاد كند و موجب نفرت بيشتر جوانان ايراني و عرب نسبت به غرب شود؛ و بدتر از همه اينكه به سرعت ايران را به يك كشور مسلح به سلاح هسته اي تبديل مي كند.
گاردين در پايان نوشت: كمپين انتخابات رياست جمهوري ايران در سال آينده به زودي پنجره فرصت مذاكرات را مي بندد. ديپلماسي مي تواند با مذاكرات بين ايران و گروه 1+5 دنبال شود. حالا 1+5 مي تواند در مذاكرات منطقي تر باشد. ايران نشان داده كه اگر ديپلماسي زورگويانه نباشد نرمش نشان مي دهد.سعود الفيصل نمرده، اين هم سند! (خبر ويژه)وزير خارجه رژيم حامي ديكتاتورها و تروريست ها در چهار گوشه خاورميانه، نسبت به نفوذ گسترده ايران در منطقه ابراز نگراني كرد. سعود الفيصل مي گويد ايران بخشي از مشكل منطقه است.
وزير خارجه عربستان در مصاحبه با روزنامه اتريشي ويترسايتونگ- كه در حاشيه راه اندازي «مركز گفت و گوي بين اديان ملك عبدالله» در وين صورت گرفته- مي گويد: هدف ما در اين مركز بهبود گفت و گوهاي ديني شكست خورده است.
وي درباره حمايت دولت متبوعش از شورشيان مسلح در سوريه كه مشغول نسل كشي و جنايت هاي كم سابقه هستند مدعي شد: رقابت با ايران يكي از دلايل حضور ما در سوريه است، ولي كمك به قربانيان خشونت حكومت سوريه نيز دليل ديگر حضور ماست.ما شاهديم كه هيچكس براي حمايت از مردم سوريه كه با يك ماشين سركوب روبروست تلاش نمي كند. اين جمهوري اسلامي است كه اين شرايط را در سوريه به وجود آورده. در واقع حكومت تهران بخشي از راه حل محسوب نمي شود، بلكه بخشي از مشكل است. سران تهران در تلاش اند تا در كويت و لبنان هرج و مرج ايجاد كنند و با مسلح كردن حزب الله در راه ايجاد تفرقه در اين كشور گام برمي دارند. آنها در عربستان سعودي نيز به دنبال جذب عامل هستند تا در كشور ايجاد بي ثباتي كنند. جمهوري اسلامي از مسئله فلسطين به عنوان يك ابزار بهره مي جويد كه امكان دخالت اين كشور را در امور داخلي كشورهاي عربي فراهم مي آورد. به واقع تهران در اتحاديه كشورهاي عرب چه جايگاهي دارد؟
خاطرنشان مي شود رژيم سعودي و وزير خارجه آن در جريان جنايت 8 روزه رژيم صهيونيستي عليه مردم مسلمان غزه، كمترين اعتراضي نسبت به اقدامات اشغالگران صهيونيست انجام نداد. آل سعود در عين حال در جنگ نيابتي آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه محور مقاومت در سوريه، نقش تأمين كننده تروريست هاي سلفي و پول و سلاح مورد نياز آنان را ايفا مي كند. استخبارات رژيم سعودي مشابه اين نقش را در عراق و افغانستان به انجام رسانده است اما در نقطه مقابل، ارتش اين رژيم با حضور علني در بحرين قريب دو سال است كه با اشغال بحرين، به سركوب مردم مسلمان و معترض مشغول است.
در هر صورت مصاحبه اخير سعود الفيصل فارغ از محتواي آن حاوي يك خبر است و آن اينكه سكوت سنگين وي در قبال جنايات رژيم صهيونيستي را نبايد به حساب مرگ وي گذاشت، چندان كه برخي محافل گمانه زني مي كردند.
گفتني است نتانياهو اعلام كرده كه اسرائيل با عربستان منافع مشترك بسياري دارد.
به گزارش شبكه العالم، «بنيامين نتانياهو» در يك فيلم ويديويي كه در سايت يوتيوب منتشر شد، گفته است: ميان اسرائيل و عربستان منافع مشترك بسياري وجود دارد و مي توان اين منافع را به حوزه هاي اقتصادي و سياسي و منطقه اي ارتقا داد.
وي مي گويد: «عربستان سعودي همانند اسرائيل از گسترش تروريسم احساس خطر مي كند. انتظار داريم عربستان سعودي و ديگر كشورها سياست فعالانه اي عليه عوامل خطرآفرين در منطقه اتخاذ كنند.»مگر اصلاح طلبان مي گذارند عارف نامزد شود؟! (خبر ويژه)


يك پايگاه اينترنتي نزديك به اصلاح طلبان از آغاز فعاليت هاي انتخاباتي محمدرضا عارف خبر داد.
خبرنگار «انتخاب» كسب اطلاع كرد: عارف معاون اول سيدمحمد خاتمي فعاليت هاي انتخاباتي خود را با راه اندازي ستادها و انتشار يك روزنامه، رسما آغاز كرده است. وي با تعدادي از چهره هاي سرشناس اصلاحات و اصولگرا نيز ديدار داشته و قرار است طي هفته هاي آتي، سفرهاي استاني خود را آغاز كند. سايت ياد شده با بيان اينكه روزنامه بهار پس از رفع توقيف و انتشار مجدد طي روزهاي اخير، به عنوان تريبون عارف فعاليت مي كند، نوشت: اين روزنامه تاكنون سه بار توقيف شده و اكنون براي دوره چهارم منتشر مي شود.
به گزارش انتخاب «عارف كه با وجود 4 سال معاون اولي دولت دوم خاتمي، از افراطيون جبهه اصلاحات دل خوشي ندارد، از ديگر سو، رابطه بدي با اصولگرايان ندارد و حتي در روزهاي نخست رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در سال 84، قرار بود معاون اول احمدي نژاد شود، اما برخي اتفاقات مانع اين انتصاب شد. وي در آخرين گفت وگوي خود، از احتمال ائتلاف با اصولگرايان سخن گفته و در عين حال گفته بود: توبه فرمايان بگويند براي چه چيز اصلاح طلبان بايد توبه كنند».
از سوي ديگر، برخي اصلاح طلبان چندان تمايلي به حضور او در قامت كانديداي رياست جمهوري ندارند. چندي پيش قدرت عليخاني مشاور پارلماني هاشمي در گفت و گو با انتخاب گفته بود «آقاي عارف خودشان براي ورود به عرصه انتخابات تصميم گرفته و جبهه اصلاحات بر روي افراد ديگري تمركز دارد».
در ادامه اين گزارش آمده است: با اين حال بايد ديد، آيا عارف مي تواند نظر مثبت جبهه اصلاحات و بالاخص شخص سيدمحمدخاتمي را براي حضور در عرصه انتخابات جلب كند؟
يادآور مي شود احتمال نامزدي كساني چون عارف با اعتراض جدي كساني چون موسوي خوئيني ها و خاتمي در محافل خصوصي مواجه شده كه معتقدند اين حركت باعث تضعيف بيشتر جبهه اصلاحات- و البته جريان فعال در فتنه 88- در حوزه چانه زني و شرط گذاري(!) مي شود.اسم رمز رئيس ماركسيست ها براي سازش با آمريكا (خبر ويژه)

رئيس گروهك ماركسيستي فدائيان خلق به وكيل مدافع تمام عيار اصلاح طلبان تبديل شده است.
فرخ نگهدار در مصاحبه با ارگان رسمي سازمان (راديو فردا) گفته است: اگر اصلاح طلبان در انتخابات به صحنه نيايند و حاكميت مانند انتخابات مجلس نهم مانع حضور آنها شود، كشور در لبه پرتگاه قرار خواهد گرفت(!)
فرخ نگهدار كه چند سالي با گروهك اتحاد جمهوري خواهان همكاري مي كند، در جريان فتنه 88 به حلقه لندن (تيم مهاجراني و كديور) نزديك شده و همزمان با رسانه هايي چون جرس و بي بي سي و راديو فردا در ارتباط است. وي در مصاحبه با راديو فردا همچنين گفته است: اگر حاكميت مي خواهد مسئله اقتصاد را حل كند، پيش نيازش مذاكره مستقيم با آمريكاست و پيش نياز آن پشتيباني ملي و حضور اصلاح طلبان است.
وي در عين حال گفت: اصلاح طلبان بايد راهبردي براي حضور در انتخابات عرضه كنند و از تمام نيروها و گروه هايي كه موافق مذاكره با آمريكا هستند، دعوت كنند و نامزدشان را با مشاركت همه اعضا و برگزاري جلسات هم انديشي انتخاب كنند.
فرخ نگهدار در محافل ضدانقلاب متهم به همكاري با سرويس هاي جاسوسي انگليس و آمريكاست.
القاي قرار گرفتن كشور بر لبه پرتگاه، در واقع اسم رمز جريان هاي وابسته اي است كه خط سازش و تسليم را در قبال آمريكا پي مي گيرند.فاز دوم انتقام از هاشمي اين بار با گارد موافق! (خبر ويژه)

يك رسانه وابسته به جريان فتنه نسبت به تضعيف مداوم جايگاه هاشمي رفسنجاني اظهار نگراني كرد.
«نداي سبز آزادي» كه از سوي خانواده رجب مزروعي (مقيم بروكسل) و برخي عناصر اصلاح طلب فراري اداره مي شود، نوشت: برخلاف برخي نگاه هاي خوش بين در مورد حضور فعال و موثر هاشمي رفسنجاني در حاكميت به بهانه انتخابات، جايگاه وي بيش از پيش تضعيف مي شود و چند سالي است كه به شكل روزافزون به حاشيه رانده مي شود. اكنون دو فرزند وي در حبس قرار دارند و حالا هم خود وي امكان سفر به زادگاهش را ندارد تا آنجا كه وي عطاي اين سفر را به لقايش بخشيد.
اين سايت اينترنتي در ادامه به مطلبي خلاف واقع از سايت كلمه استناد كرد و مدعي شد: هاشمي رفسنجاني در ملاقات هفته گذشته با مهدي هاشمي، از مقاومت وي در برابر خواست بازجويان براي نوشتن درخواست عفو حمايت كرده و چنين كاري را به منزله اعتراف او به خطاي ناكرده دانسته است. در اين ملاقات مهدي هاشمي، خواست معمول بازجويان مبني بر پذيرش خطا و نوشتن عفو را كه موجب تخفيف در مجازات و نيز منفعت براي نظام مي شود با پدر خود در ميان گذاشته؛ او همچنين تصميم خود مبني بر مقاومت در برابر اين خواست بازجوها را به هاشمي رفسنجاني منتقل كرده كه با تاييد و حمايت وي مواجه شده است.
يادآور مي شود اين ادعا از اساس كذب است و پيشنهادي مبني بر نوشتن نامه عفو به مهدي هاشمي ارائه نشده است. در عين حال برخي خبرها حاكي از آن است كه چند نفر در ارتباط با پرونده اتهامات مهدي هاشمي دستگير شده اند كه ابعاد جديدي به اين پرونده مي دهد.
رسانه زنجيره اي مذكور در ادامه نوشت: به عقيده برخي ناظران هاشمي نقشي حاشيه اي تر از هميشه يافته است. تحليل گران براي مدلل كردن ادعاي خود، به سپري شدن بيش از سه سال از آخرين خطبه هاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تيرماه 1388 و پس از كودتاي انتخاباتي استناد مي كنند؛ رفسنجاني از آن هنگام، هنوز امكان ايستادن پشت مهم ترين تريبون سياسي- ايدئولوژيك جمهوري اسلامي را نيافته است. اين ناظران همچنين به كنار رفتن وي از رأس مجلس خبرگان رهبري از اسفند 1389 اشاره مي كنند؛ نيز به از دست دادن عملي مديريت كلان دانشگاه آزاد اسلامي، به عنوان يكي از بزرگ ترين و گسترده ترين نهادهاي فرهنگي و اجتماعي ايران. و البته در شواهدي جديد، به بازداشت فائزه و مهدي، دو فرزند او؛ رخدادهايي كه وي نمي تواند مانع آنها شود.
گفتني است اين قبيل تلاش ها براي مظلوم نمايي به نفع هاشمي در حالي است كه رسانه ها و فعالان جريان نفاق جديد با محوريت اصلاح طلبان، در سال 1378 و در جريان انتخابات مجلس ششم ترور شخصيت بي سابقه اي را عليه وي ترتيب دادند و مانع از ورود وي به مجلس شدند به نحوي كه هاشمي با وجود انتخاب به عنوان آخرين نفرات فهرست 30 نفره نمايندگان تهران، مجبور به اعلام انصراف شد. آنها مدعي بودند هاشمي عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي است اما به فاصله 6 سال (سال 84) و به بهانه انتخابات رياست جمهوري، پاي حمايت از او جمع شدند تا ادامه مسير ساختارشكني و خيانت به نظام را با پوشش سازي هاي تازه پي بگيرند.
از سوي ديگر كناره گيري آقاي هاشمي از خطيبي و امامت نمازجمعه تهران به تشخيص خود وي بوده ضمن اينكه آخرين خطبه وي عملا به تشجيع فتنه گران براي تداوم آشوبگري - و تشديد فازهاي بعدي آن- منجر شد و كارنامه خدمات و سوابق وي را ملكوك كرد. پيامد اين نقش آفريني منفي، احساس نگراني نمايندگان مجلس خبرگان و تصميم اكثريت قريب به اتفاق آنها براي انتخاب آيت الله مهدوي كني به عنوان رئيس مجلس بود.
اين نكته نيز شايان ذكر است كه دستگاه قضايي در ماجراي تخلفات و خيانت هاي ممتد فائزه و مهدي هاشمي با اغماض و تسامح فراوان برخورد كرده و تلاش نموده تا به اعتبار اين تخلفات، حرمت آقاي هاشمي بيش از گذشته مخدوش نشود. با اين حال محافل ضد انقلاب پروژه ويژه اي را براي بهره برداري از نزديكي هاشمي با برخي دست اندركاران فتنه دنبال مي كنند تا بدين ترتيب انتقام خود را از هاشمي نيز گرفته باشند؛ در واقع اين فاز دوم و ظاهرا متفاوت حركتي است كه در پاييز و زمستان 1378 عليه هاشمي رقم خورد. آنها اين بار از زاويه دوست نمايي مايلند انتقام سالهاي همراهي هاشمي با انقلاب و امام و رهبري را از وي بگيرند.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
آخرين قرباني كيست ؟ (يادداشت روز)

1-ايران بغرنج ترين مسئله پيش روي دولت آمريكاست. اين واقعيت را هيلاري كلينتون شنبه گذشته در موسسه بروكينز و در جمع شماري از سياستمداران آمريكايي و اسرائيلي مورد تاكيد قرار داد. او پس از 4 سال و در حالي كه آخرين روزهاي مديريت وزارت خارجه را مي گذراند، گفته است «ايران سخت ترين مسئله اي بود كه در دوران وزارتم با آن برخورد كردم. ايران كشوري با نفوذ گسترده و خطرناك است.» تحريم هاي فلج كننده، خرابكاري هاي ويرانگر سايبري، ترور دانشمندان و ايجاد آشوب به كمك جبهه غربگرا (تركيب راديكال هاي مدعي اصلاحات و گروه هاي مختلف اپوزيسيون) در كنار تلاش براي انزواي جمهوري اسلامي در منطقه و جهان، از جمله حربه هايي بود كه در دوره 4 ساله زمامداري باراك اوباما و وزارت كلينتون به كار گرفته شد. اما ايران همچنان بزرگترين مسئله پيش روي آمريكاست.
2- آرزوها و نقشه هاي آمريكا در قبال ايران داراي دو سطح حداقلي و حداكثري است. توقع حداكثري آمريكا، براندازي جمهوري اسلامي است. اما در توقع حداقلي فرض بر اين است كه اگر نمي توان اصل نظام جمهوري اسلامي را تغيير داد، بايد رفتار و رويكرد آن را عوض كرد به نحوي كه در صورت، نماد انقلاب اسلامي اما در سيرت منفعل و مستحيل در سياست جهاني جبهه استكبار باشد. با اين فرض، كليد واژه «بحران» و «شرايط فوق العاده» وارد ادبيات ترويجي غرب شده است. بايد از خارج و داخل براي جمهوري اسلامي فضايي بحراني ساخت تا نسبت به بقاي خود احساس نگراني كند و در قدم اول از رويكردهاي تعيين كننده جهاني عقب بنشيند. آنگاه شايد بتوان در درون مرزها- در حالي كه بسط يد و نفوذ منطقه اي جمهوري اسلامي به حالت تعليق درآمده- كار او را يكسره كرد. بحران را بايد ساخت، بحران خود به خود ساخته نمي شود. كاري بايد كرد كه ايران از حس استغنا و اقتدار فعلي فرو افتد و از موضع ضعف پاي ميز مذاكره بيايد. چاره در تجميع «فشار خارجي» با «حركت هاي مخالف خوان» در داخل است. صرف فشار خارجي به شهادت تاريخ 30ساله راه به جايي نبرده است. در عين حال جريان هاي مخالف داخلي هرچه داشتند را در سال هاي اول انقلاب، سال هاي پاياني دهه دوم، و در طول دهه سوم انقلاب به ميدان آورده اما طرفي نبسته اند. مهم ترين اين اردوكشي ها در زمستان 1359 و بهار 1360، آشوب 1378 و آشوب پيچيده سال 1388 پديد آمد.
3- اما نتيجه چه بوده است؟ وب سايت شبكه دولتي انگليس (بي بي سي) شنبه گذشته اين جمع بندي را ارائه كرد: «اصلاح طلبان وقتي دريافتند پيشبرد برنامه هايشان به اين سادگي ها نيست، دوباره القاي حس بحران و خطر را شديدتر از هر زمان از سر گرفتند. اوج اين روند نامه 127 نماينده مجلس ششم در سال 1381 براي سر كشيدن جام زهر در مقابل مخاطرات بود... آنها احساس مي كردند اگر آيت الله خامنه اي بعضي خواسته هاي آنها را پذيرفته، پس ابتكار عمل را ربوده اند.آنچه آنها با به كارگيري و رواج دادن عبارت جام زهر در پي آن بودند، يك نمايش آشكار ضعف از طرف آيت الله خامنه اي بود. اما او نگذاشت انعطاف هايش نشانه ضعف تلقي شود... تحريم هيچ حكومتي منجر به سقوط آن نشده است. براي آيت الله خامنه اي طبعا اولويت، حفظ و بقاي نظام است. اگر او به اين برداشت نرسد كه نظام در خطر است، دليلي براي تغيير وجود ندارد... بقا و اقتدار جمهوري اسلامي در گرو به دست گرفتن زمام امور اجرايي از سوي اكبر هاشمي يا محمد خاتمي نيست... رهبري دليلي نمي بيند براي رفع خطري كه وجود آن را قبول ندارد، عقب نشيني كند. كشور با سپردن امور اجرايي به چهره هاي وفادار نظام به اندازه كافي فضا براي مانور خواهد داشت و نيازي به بازي دادن چهره هاي مخالف احساس نمي شود... تلاش براي ترساندن از سقوط نظام تاكنون جواب نداده و اين گونه پيش بيني هاي مخالفان در سالهاي ممتد عمر جمهوري اسلامي درست از آب درنيامده است. آيت الله خامنه اي نشان داده كه خطر چالش هاي پيش روي حكومت را بهتر از مخالفان تشخيص داده و دليل آن هم برقراري و پابرجايي حكومت است.»
4- جريان هاي غربگرا نظير طيف راديكال جبهه اصلاحات، برگ سوخته محسوب مي شوند. آنها در عين حال كه در حاكميت نيستند، با ريسك و رفتار انتحاري 3 سال پيش عملا به مهره سوخته تبديل شدند. آنها براساس بديهيات سياسي، ديگر «اصلاح طلب» و يا «منتقد درون نظام» به شمار نمي آيند. چه آن كه در پيشاني و به عنوان پياده نظام اردوگاه آشوب در خيابان آفتابي شدند. اگر هم ظرفيتي داشته باشند به صفرهاي منفعل مي مانند و صرفا با امواج و تحركات ديگر مي توانند موثر واقع شوند. به گواهي تجارب گذشته اين «تحركات ديگر» را منحصراً مي توان از درون حاكميت و گروه هاي درون نظام تدارك كرد، مانند اتفاقاتي كه در دوره سازندگي و اصلاحات رخ داد. اسم ها مهم نيست، رسم ها و رويه ها و سرويس هايي اهميت دارد كه افراد ممكن است ارائه كنند. به تعبير «سعيد- ق» از اعضاي متواري گروهك ادوار تحكيم كه چند روز پيش در شبكه صهيونيستي بالاترين نوشت «هاشمي، احمدي نژاد، قاليباف، ناطق نوري، خاتمي و... هيچ يك دلبسته دموكراسي نيستند و همه از دشمنان دموكراسي هستند. اگر از هاشمي با همه سياهي كارنامه حقوق بشر مي توان حمايت كرد چرا نشود از اسفنديار مشايي كه پايان عصر اسلامگرايي را اعلام و از دوستي با مردم اسرائيل حرف مي زند، حمايت كرد؟ بحث اين نيست كه مشايي و احمدي نژاد خوبند و هاشمي و امثال او بد. اين هر دو از يك تبارند. اگر نيروهاي تحول خواه [اسم مستعار گروه هاي سرنگوني طلب] خواهان به چالش كشيده شدن جمهوري اسلامي و حاكميت دوگانه هستند، اينك اين گوي و اين ميدان. چرا هاشمي آري و مشايي نه؟!».
5- خيلي ها كه براي «سازندگي» كشور به آقاي هاشمي راي دادند، 16 سال بعد راي خود را به نام آقاي احمدي نژاد در صندوق انداختند. البته در ميانه اين راه (سال 76) خيلي ها كه در سال 68 به هاشمي و در سال 84 به احمدي نژاد راي دادند، اختلاف نظر پيدا كردند و شماري نام ناطق نوري را به روي برگه راي نوشتند و شمار بيشتري نام خاتمي را. اين روند در سال 88 با 13ميليون راي به نام موسوي و 25 ميليون راي به نام احمدي نژاد بازتوليد شد، يعني كه ملت ما -اكثريت قريب به اتفاق 40 ميليون راي دهنده- فارغ از اين و آن نامزد، آباداني و عدالت و پيشرفت و عزت كشور را در تداوم روند بالنده تاريخي خود پيگير بوده اند. نشان به آن نشان كه در روز نهم دي ماه 1388 وقتي نسبت به اصل انقلاب و نظام و كشور احساس خطر كردند، آن حماسه حضور را آفريدند در حالي كه فقط تصاوير مقتداي انقلاب و حضرت امام خميني را سر دست داشتند و البته راه كج كردگان جفاكار را لعنت مي كردند.
آن روزها نيويورك تايمز نوشت «اين بزرگ ترين تظاهرات خياباني پس از تشييع آيت الله خميني در 20 سال پيش به شمار مي رود». شعار «لعن علي عدوك يا حسين-...» يعني اينكه اين مردم، چك سفيد امضا به هيچ رجل سياسي نداده اند، حتي كسي كه خود را نخست وزير روزگار امام مي داند يا آن ديگري كه در تبليغات انتخاباتي سال 76 شعار «سلام بر 3 سيد فاطمي...» را برجسته كرده و نام خود را كنار نام امام و رهبر معظم انقلاب به عنوان همراهي گذاشته بود. در روزگار اول انقلاب هم كه منافقين آقاي منتظري را مورد ترور شخصيت قرار مي دادند و به تمسخر لقب «...» به وي مي دادند، همين مردم متدين بودند كه نسبت به او به عنوان همراه امام (ره) در نهضت غيرت مي ورزيدند؛ همان گونه كه براي سياستمداران ديگر و بعدي. اما آن روز كه منتظري و نظاير وي با حضرت امام زاويه پيدا كردند و با لجاجت در بيراهه رفتند، تكليف مردم نيز روشن شد و البته تكليف گروه هاي ضد انقلاب- و لو لائيك- كه به اعتبار انحرافات پديد آمده و تقابل آقاي منتظري با امام، تازه مقلد او شده بودند! آتش فتنه سال 88 كه افروخته شد، خط زنندگان روي نام اسلام و هتاكان روز عاشورا، شعار و ادعايشان اين بود؛ «روحاني واقعي- منتظري، صانعي»! خلاصه سخن اينكه دوستي و دشمني دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب با افراد و جريان هاي سياسي داراي ضوابط سفت و سخت است- برخلاف بعضي از ماها كه پيچ جاذبه و دافعه ديني مان گاه شل مي شود - و با اين وصف، دوستي و دشمني ملت ما نيز ضابطه مند و اعتباري است. آنچه اصالت دارد، اصول و مباني انقلاب است نه افراد كه به اعتبار حق معتبر مي شوند يا از اعتبار- به اراده و اصرار خود- ساقط مي شوند.
6-در كشور ما روزنامه اي اجاره اي و زنجيره اي منتشر مي شود كه نه تنها مدير آن زماني پول هاي هنگفت از امثال شهرام جزايري گرفت، بلكه در طول سالها به اذعان چند خبرنگار اخراجي اش صفحات و ستون هاي خود را به چهره هاي صاحب نفوذ فروخته است. اين روزنامه ايستگاه تقويت امواج بي بي سي در تهران نيز هست و سالها تحليل هاي شبكه دولتي انگليسي (بي بي سي) را بي آنكه به مأخذ و منبع استناد كند،كلمه به كلمه و به عنوان گزارش و تحليل خود منتشر كرد. روز گذشته همين روزنامه به قلم آقاي «ص-ز» به استقبال مواضع اخير رئيس جمهور رفته و عنوان كرده كه «بايد به او خوشامد بگوييم و يادآوري كنيم كه يك گام برداشته و حالا منتظر گام هاي بلندتري در جهت تحقق دموكراسي هستيم». يعني ديگر دروغ تقلب تمام شد؟! اينكه مي شود دروغ بزرگ تر؟ اگر اين آقاي سمپات نهضت آزادي در داخل فيگور خوشامدگويي مي گيرد، هم مسلكان وي در گروهك ملي- مذهبي كه به پاريس گريخته اند، به طور موازي مي گويند «بايد به استقبال نقش آفريني هاشمي در فضاي سياسي و انتخابات رفت و البته به وقتش مي توان او را دادگاهي كرد و انتقام سوابق انقلابي را كه هرگز فراموش شدني نيست، گرفت»!
مگر احمدي نژاد يا هاشمي- يا حتي موسوي و كروبي- را در اردوگاه ليبرال دموكرات ها مي پذيرند حال آن كه كم يا زياد دل پري از سوابق هر يك از آنها دارند؟ پس قصه چيست كه روزي براي هاشمي و مجمع روحانيون، و روز ديگر براي ناطق نوري و احمدي نژاد و قاليباف و... تور پهن مي كنند؟ اين عبارت را عضو تندرو حزب مشاركت (حامي عبور از خاتمي و عبور از قانون اساسي و طرف ملاقات باري روزن جاسوس آمريكايي در پاريس) پنجم مهرماه 1390 در مصاحبه با پايگاه اينترنتي عصر ايران گفت كه «آقاي ناطق اگر از جايگاه فعلي اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح طلبان بپيوندد چيزي به اصلاح طلبان اضافه نمي كند. اهميت او در اين است كه در آن سو قرار دارد نه اين سو و اگر به اين سو بيايد، جايگاهش را در آن سو از دست مي دهد. آقاي ناطق بايد در آن سو باشد»!
7- آمريكا و اسرائيل و انگليس، آخرين سيلي سخت را در غزه خوردند. ايران همچنان سخت ترين چالش جبهه استكبار است. بنابراين بايد كاري كرد كه درگير خود باشد و از سرانجام پيچ مهم تاريخ غافل بماند. بي ثبات سازي يا القاي بحران، شگرد موثري است. تا اينجا پروژه دشمن است. حالا چه كسي از خودي ها در زمين دشمن بازي مي كند و قطعه اي خواسته يا ناخواسته از پازل او مي شود؟ هركس كه حاشيه و جنجال بسازد يا قانون- قوانين عادي يا قانون اساسي- را ولو با ادعاي حمايت از قانون به چالش بگيرد و تداعي بحران در كشور كند؛ درست مانند رفتار فتنه گران كه پس از 8 ماه معارضه با قانون اساسي، مدعي اجراي بدون تنازل آن شدند! اختلاف نظرها مطلقا جاي نگراني ندارد مگر آن كه در عمل متعرض حريم قانون شود يا اختلاف را ولو با ژست حمايت از قانون اساسي به اصل قانون- به عنوان ميثاق ملي و فصل الخطاب- بكشاند. در اين ميان ولايت و رهبري جان اين ميثاق است كه كشور را در برابر بحران ها و تهديدها حفظ كرده است. زاويه گرفتن از اين شاخص يا دور زدن آن با هر شعار و دستاويزي كه باشد، اسباب سقوط فرد يا جريان سياسي در تله دشمن خواهد شد.
محمد ايماني


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
اکبر گنجی در کنار رقاصه و مطرب فراری در تجمع منافقین و سلطنت‌طلب‌ها+تصویر

اکبر گنجی کسی که منکر وحیانی بودن قرآن و وجود امام زمان (عج) است در مطلبی که در شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی فارسی منتشر کرده است ضمن اشاره به این مطلب که بین اپوزیسیونی که پیاپی نشست برگزار می‌کند و گروهک تروریستی منافقین فرقی وجود ندارد، ناخواسته به تعریف و تمجید از جمهوری اسلامی پرداخته است. [...]
اکبر گنجی کسی که منکر وحیانی بودن قرآن و وجود امام زمان (عج) است در مطلبی که در شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی فارسی منتشر کرده است ضمن اشاره به این مطلب که بین اپوزیسیونی که پیاپی نشست برگزار می‌کند و گروهک تروریستی منافقین فرقی وجود ندارد، ناخواسته به تعریف و تمجید از جمهوری اسلامی پرداخته است.
اکبر گنجی در مقاله‌ای که در سایت شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی فارسی منتشر کرده است اپوزیسیون جمهوری اسلامی را با گروهک تروریستی منافقین یکی گرفته و ناخواسته به تعریف و تمجید جمهوری اسلامی پرداخته است.


این ضد انقلاب فراری که پیش از این وجود امام زمان (عج) را انکار کرده بود در مطلب خود با اشاره به ضد اخلاقی بودن رفتار اپوزیسیون اعمال آنان را شبیه عملکرد گروهک تروریستی منافقین دانسته و برای این حرف خود نیز شاهد مثال‌هایی آورده است.

این منکر وحیانی بودن قرآن کریم در ادامه با اشاره به مواردی از عملکرد سازمانی و تشکیلاتی منافقین که البته دیگر اپوزیسیون که نشست‌های پیاپی و بی‌حاصلی برگزار می‌کنند هم در این موارد با منافقین مشترک هستند می‌پردازد. گنجی به مواردی چون، عدم گردش رهبری و ساز و کار انتخاب رهبر، نبود گردش رئیس جمهور، عدم آزادی و نقد و برخورد حذفی با مخالفان و منتقدان در عملکرد گروهک تروریستی منافقین و اپوزیسیون اشاره می‌کند.
اکبر گنجی در کنار رقاصه و مطرب فراری در تجمع منافقین و سلطنت‌طلب‌ها

گنجی در پایان با طرح این سئوال که با گذشت چند سال چرا گروهک تروریستی منافقین حتی حاضر نیست کوچک‌ترین اطلاعاتی درباره زندگی و مرگ «رهبر مخفی» خود و محل زندگی او در اختیار مردم بگذارد، از عدم اعتماد مردم به منافقین و اپوزیسیونی که شعار دانستن حق مردم است سر می‌دهند و از هیچ سانسوری درباره اخبار خود دریغ نکرده و اوج دیکتاتوری ضد انقلاب سخن به میان آورده است. وی همچنین منافقین و اپوزیسیون را مزد بگیر و لابی‌ کننده با کشورهای خارجی چون آمریکا و انگلیس معرفی کرده که تنها به دنبال منافع خود می‌باشند.

لازم به ذکر است که این مقاله گنجی به مذاق برخی دیگر از اعضای ضد انقلاب خارج‌نشین نیز خوش نیامده و لب به اعتراض گشوده‌ و گنجی را مواجب بگیر رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی خوانده‌اند. این طیف از ضد انقلاب همچنین دریافت کمک‌های مالی از کشورهای مرتجع و دیکتاتوری چون عربستان را نیز بی‌عیب می‌دانند.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
علی لاریجانی در نشست خبری:
بنای حذف کسی را در انتخابات نداریم/ سال آینده هم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مناسب نیست/ با هیچ کس دیدار انتخاباتی نداشتم


به گزارش مشرق، نشست خبری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس امروز برگزار شد که لاریجانی در این نشست به اصلاح قانون انتخابات ، تغییرات اخیر در کابینه دولت و ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی اشاره کرد.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در هفته اول آذرماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و حواشی زیادی را در هفته های اخیر به همراه داشت که در نهایت کلیات این طرح روز گذشته به تصویب نمایندگان رسید.

تصویب این طرح با واکنش های متعددی همراه بود که یکی از این واکنش ها به سخنرانی دیروز محمود احمدی نژاد در همایش ملی جایگاه قوه مجریه درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط می شد.

محمود احمدی نژاد دیروز به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد و آن را محدود کردن مردم در سرنوشت کشور قلمداد کرد و گفت: به نظر من عقلاً و شرعاً چنین کاری درست نیست ، این اقدامات خلاف قانون اساسی است.

علی لاریجانی نیز امروز در نشست خبری خود پیرامون همین موضوع با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی‌ها تدبیر شده است نه برای محدود کردن آزادی‌ها، اظهار داشت: در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌های حاشیه‌ای زیادی مطرح است که برخی از آنها مبنای حقوقی جدی ندارد اما نگرانی‌هایی را دامن زده است.به گزارش مشرق، اهم صحبت‌های رییس مجلس را در ادامه به نقل از ایسنا بخوانید؛

• برای حاکم شدن نظم در کشور و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن چیزی، باید به نظرات شورای نگهبان قائل بود، البته باز هم ممکن است ماده مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداها در طرح اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس نرسد و یا اینکه حذف شود. بند دیگر مربوط به اصل 116 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای انتخابات است که طبق قانون، هیچ اشکال قانون اساسی ندارد، اینکه کسی ادعا می‌کند که مجلس می‌خواهد قانونی تصویب کند که آزادی‌ها را محدود نماید خلاف است. ما این قانون را برای صیانت از آزادی‌ها تدبیر کرده‌ایم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد.

• طرح اصلاح قانون انتخابات در اختیار تمامی رسانه‌ها قرار دارد، اینکه هیات اجرایی از معتمدین تشکیل شود، حسن قانون را نشان می‌دهد. چرا که در این طرح تاکید شده که وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است و هیچ اختیاری از وزارت کشور سلب نشده است. البته گفته شده که با نظر هیات اجرایی و با مسئولیت وزارت کشور، انتخابات برگزار شود، رویه‌ای که در حال حاضر در شهرها نیز حاکم است و هیات‌های اجرایی در شهرستان‌ها از معتمدین محل تشکیل می‌شود. تمامی این اتفاقات گواهی بر این است که انتخابات در کشور ما توسط مردم برگزار می‌شود و این معتمدین هستند که هیات‌های اجرایی را انتخاب می‌کند. همین فکر می‌خواهد در راس کشور اجرایی شود و هیات اجرایی مرکزی انتخابات متشکل از معتمدین تشکیل شود، حسن این موضوع آن است که از آزادی‌ها و حقوق ملت صیانت می‌شود.

• در طرح اصلاح قانون انتخابات در مورد بررسی تخلفات و لزوم رسیدگی سریع قوه قضاییه تاکید شده است از این رو می‌توان که این طرح خوبی است ولی باز هم بستگی به نمایندگان مجلس دارد، ممکن است برخی مواد را نپذیرفتند ولی باز هم نگرانی وجود ندارد که بخواهند آن را دامن بزنند.

• درباره صحبت‌های روز گذشته رییس‌جمهور در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر اینکه این مجمع فقط برای مسائل کلان تصمیم می‌گیرد که این مواردی نادر است، باید گفت وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی آمده است، اعضای این مجمع بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند که وظیفه‌شان تدوین سیاست‌های کلی نظام است، برخی موارد کاری مجمع تشخیص نیز رسیدگی به معضلات است که در صورت وجود معضلات، آن موارد در مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ما نمی‌توانیم این حقوق را که در قانون اساسی به آن تصریح شده، نادیده بگیریم، وظایف مجمع تشخیص مشخص است و بحث‌های حقوقی آن نیز در قانون اساسی آمده است. در حال حاضر مناقشه موضوع کنونی کشور نیست، مسائل مهم‌تری در کشور بخصوص در موضوعات اقتصادی همچون معیشت و بیکاری جوانان داریم که باید وقت خود را صرف رسیدگی به این مسائل کنیم.

• جایگاه تمامی قوا در قانون مشخص شده است، ممکن است این بحث‌ها برای تغییر قانون اساسی در محیط‌های دانشگاهی مطرح شود که این چیز دیگری است اما اکنون انجام اصلاحات در قانون اساسی نیست؛ ممکن است این موضوع در برهه‌ای دیگر احساس شود که در آن موقع تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است.

• طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب رسید و در مجلس نهم اجرایی شد و افراد عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز مشخص شدند. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، کارکرد درونی دارد، این هیات اگر لازم باشد تذکراتی از جنس درج در پرونده به نمایندگان می‌دهد ولی این موضوعات نمود بیرونی ندارد که در سطح رسانه‌ها مطرح شود و تنها کارکرد درونی مجلس است. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موارد بسیاری را بررسی کرده است.

• اگر دقت کرده باشید بیشتر مناقشات درباره اصلاحیه قوانون انتخابات ریاست جمهوری حول ماده 35 قانون انتخابات بود که روشی برای تشخیص صلاحیت کاندیداها مشخص کرده بود. شورای نگهبان ضمن این که می‌گوید مفاد این بخش خوب است، اما معتقد است چون خلاف قانون اساسی است جایگاه تصمیم‌گیری در مورد آن مجلس نیست. ما هم شورای نگهبان را مرجع تشخیص خلاف قانون اساسی بودن می‌دانیم. غیر از ماده 35 که در مورد صلاحیت کاندیداهاست و احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان هماهنگی می‌کنند و این قصه خاتمه پیدا می‌کند، بقیه مفادش اعتلابخش است و مشکل ندارد.

• محور اصلی مخالف شورای نگهبان این است که هرچند مفاد این طرح مطلوب است اما خلاف قانون اساسی است، لذا ما به نظر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم. اگر نمایندگان در جریان بررسی این ماده اخطار بدهند که خلاف قانون اساسی است من به عنوان رئیس مجلس چون قائل به نظر شورای نگهبان هستم آن را به رای می‌گذارم و در صورت رای نمایندگان این ماده حذف خواهد شد.

• حدس من این است که نمایندگان علاقمند نیستند قانونی خلاف قانون اساسی تصویب کنند؛ البته ممکن است ما قانون تصویب کنیم که تشخیصمان این نباشد که خلاف قانون اساسی است، اما شورای نگهبان آن را خلاف بداند.

• من معتقدم حرف‌هایی که در بیرون زده شده با سوء تفاهم بوده است، تحلیل‌هایی مطرح می‌کنند یا این موضوع را به مجمع تشخیص وصل می‌کنند؛ در حالی که چنین چیزی نیست و ما قائل به این نیستیم که اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص برود. به نظر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم و آن را قبول داریم.

• در مجلس نهم محور اصلی تمرکز ذهنی نمایندگان روی مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی فوری و فوتی مردم است و شاید برخی کارهای دیگر را به این دلیل پیگیری نمی‌کنند.

• وقتی بحث استیضاح وزیر ورزش مطرح شد نمایندگان آشفته شده بودند و می‌گفتند اولویت مسائل اقتصادی است. به نظر من هم نگاه داهیانه‌ای است که وقتی مشکل عمده مردم گرانی و اشتغال است، وقت اصلی مجلس باید صرف این امور شود.

• جلسات مختلف با وزرا برای حل مشکلات اقتصادی کشور برگزار شده است. در همین رابطه چندین جلسه با وزرای مربوطه تشکیل شد تا معلوم شود گرانی گندم و شیر و مرغ و همچنین گرانی ارز به چه علت بوده است. جلسات غیرعلنی چند ساعته‌ای هم در این رابطه گذاشته شد. کمیسیون‌ها هم جلساتی برگزار کردند و طرحی هم برای تسهیل فضای کسب و کار و رونق بخشی به تولیدات کشور آماده شده که احتمالا به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. کمیسیون کشاورزی نیز طرحی برای منابع طبیعی آماده کرده که در حال بررسی است.

• اینها اولویت‌هایی است که در مجلس دنبال می‌شود؛ گاهی هم دوستان لازم می‌دانند سوال و استیضاح کنند که اگر راه دیگری نباشد جزو وظایف و حقوق آنهاست. چند قانون هم در مجلس در همین راستا تصویب شده که تاثیر زیادی در ایجاد آرامش در فضای اقتصادی داشته است.

• ما دولت را از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی منع کردیم؛ زیرا در شرایط گرانی مصلحت نمی‌دانیم که حامل‌های انرژی چند برابر شود؛ لذا تنفسی دادیم که امسال قیمت‌ها افزایش نیابد. مجلس همچنین قانون دیگری وضع کرد که اگر ارز را به قیمت دیگری فروختند منابع باید صرف کسری بودجه شود.

• دولت و مجلس جلسات متعددی داشتند که قیمت ارزی که به تولید داده می‌شود از آرامش نسبی برخوردار شود. در همین زمینه تشکیل اتاق مبادلات ارزی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد غیر از وجود ارزی که برای خرید کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد مابقی از ارز مبادلات استفاده کنند تا آرامش به بازار ارز بازگردد.

• با هیچ کسی هیچ صحبتی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری یا متقاعد کردن آنان نداشته‌ام.

• افراد مطرح با بنده ملاقات‌هایی داشته‌اند چرا که این افراد از دوستان قدیمی بنده هستند.

• معتقدم نیروهای کارآمد باید مجتمع شوند و فضای کشور باید از حاشیه به متن بیاید به عبارت دیگر نیروهای توانمند باید برای حل مشکلات کشور وارد صحنه‌ی انتخابات شوند.

• در مورد صندوق توسعه ملی نیز قانونی مصوب شد و مقرر شد 10 درصد از منابع این صندوق برای صنعت و 10 درصد برای کشاورزی استفاده شود؛ لذا توجه مجلس بیشتر به این امور بوده و کمتر موارد و قوانینی خارج از حوزه مسائل اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است که یکی از آنها قانون انتخابات است. اما مابقی آنچه مجلس درگیرش بود مسایل اقتصادی و روانسازی تولید بود.

• در خصوص اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران نیز اگر آنها در بیان‌شان پیگیر هدف باشند می‌توانند موضوع را در 1+5 دنبال کنند؛ اگر آنها صداقت دارند مسیر مذاکرات 1+5 باز است و جمهوری اسلامی هم پیشنهاد خوبی در این گروه ارائه کرده که متاسفانه آنها موضوع را به نحو درستی پیگیری نکردند و به سمت تحریم‌های دیگری رفتند، اما آنها می‌توانند در مذاکرات آ‌ینده با پیشنهادات خودشان مسیر را عوض کنند.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
آغاز رسمی فعالیت های انتخاباتی عارف/ آیا او کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات می شود؟
احتمال نامزدي افرادی چون عارف با اعتراض جدي كساني چون موسوي خوئيني ها در محافل خصوصي مواجه شده كه معتقدند اين حركت باعث تضعيف بيشتر جبهه اصلاحات در حوزه چانه زني و شرط گذاري مي شود.

به گزارش مشرق؛ رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان با اعلام خبری اعلام کردند که عارف معاون اول سيدمحمد خاتمي فعاليت هاي انتخاباتي خود را با راه اندازي ستادها و انتشار يك روزنامه، رسما آغاز كرده است.
به نوشته انتخاب، وي با تعدادي از چهره هاي سرشناس اصلاحات و اصولگرا نيز ديدار داشته و قرار است طي هفته هاي آتي، سفرهاي استاني خود را آغاز كند.
روزنامه بهار پس از رفع توقيف و انتشار مجدد طي روزهاي اخير، به عنوان تريبون عارف فعاليت مي كند. اين روزنامه تاكنون سه بار توقيف شده و اكنون براي دوره چهارم منتشر مي شود.

«عارف كه با وجود 4 سال معاون اولي دولت دوم خاتمي، از افراطيون جبهه اصلاحات دل خوشي ندارد، از ديگر سو، رابطه بدي با اصولگرايان ندارد و حتي در روزهاي نخست رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در سال 84، قرار بود معاون اول احمدي نژاد شود، اما برخي اتفاقات مانع اين انتصاب شد.
وي در آخرين گفت وگوي خود، از احتمال ائتلاف با اصولگرايان سخن گفته و در عين حال گفته بود: توبه فرمايان بگويند براي چه چيز اصلاح طلبان بايد توبه كنند».

از سوي ديگر، برخي اصلاح طلبان چندان تمايلي به حضور او در قامت كانديداي رياست جمهوري ندارند.
چندي پيش قدرت عليخاني مشاور پارلماني هاشمي گفته بود «آقاي عارف خودشان براي ورود به عرصه انتخابات تصميم گرفته و جبهه اصلاحات بر روي افراد ديگري تمركز دارد».

با این حال عارف با اشاره به دیدار چندی قبل خود با خاتمی گفته "خاتمی با آمدن من مخالف نیست. او فقط نگران تشتت آرای اصلاح‌طلبان مثل انتخابات 84 است. خاتمی به دنبال ایجاد یک مکانیسم انتخاباتی در میان اصلاح‌طلبان است."
عارف تأکید تاکید کرده" شانس من در میان کاندیداهای مطرح اصلاح‌طلبان از همه بالاتر است و با اجازه کسی نیامده‌ام که با اخم آنها کنار بروم."

با اين حال بايد ديد، آيا عارف مي تواند نظر مثبت جبهه اصلاحات و بالاخص شخص سيدمحمدخاتمي را براي حضور در عرصه انتخابات جلب كند؟

يادآور مي شود احتمال نامزدي افرادی چون عارف با اعتراض جدي كساني چون موسوي خوئيني ها در محافل خصوصي مواجه شده كه معتقدند اين حركت باعث تضعيف بيشتر جبهه اصلاحات در حوزه چانه زني و شرط گذاري مي شود.

این در حالی است که عارف در دیدار جمعی از حامیان خود گفته است:" بنده عزمم را برای ورود به انتخابات جزم کرده ام و هیچ فردی جز خاتمی نمی تواند مرا از این کار منصرف کند." وی خاتمی را تنها دلسوز جبهه دوم خرداد دانسته است.
عارف همچنین از مشورت های گسترده خود با اقتصاددانان، جامعه شناسان و اساتید دانشگاه ها برای تدوین برنامه انتخاباتی خود سخن گفته است.

چندی قبل نیز جمعی از وزیران و استانداران دولت هاشمی و خاتمی با ارسال نامه ای خطاب به دکتر عارف از وی خواسته اند به عنوان گزینه حداکثری اصلاحات وارد صحنه شود.
در نامه این گروه آمده بود:" با توجه به گفتمان، برنامه ،تیم مدیریتی و سوابق درخشانی که از جنابعالی سراغ داریم ورود شما می تواند همدلی و همبستگی را در میان گروه های اصلاح طلب به وجود آورد."

عارف همچنین در دیدار با تنی چند از مسؤولان اقتصادی و بانکی دوره اصلاحات، با تأکید بر عزم راسخ خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، گفته است:" هدف بنده از حضور در صحنه انتخابات، حفظ گفتمان اصلاح طلبی و گرم نگه داشتن تنور انتخابات توسط این جریان در داخل نظام است."
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
طرح جنجالی مجلس به کجا رسید؟


برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری/ اعتراض دانشجویان مقابل مجلس
به گزارش مشرق - چهل و پنجمین جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای در روز سه شنبه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و مدیریت حمل و نقل کشور،‌ از جمله دستور کارهای نشست علنی امروز نمایندگان بود.

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در جلسه گذشته مجلس با پشت سر گذاشتن حواشی های متعدد به تصویب نمایندگان رسید، امروز برخی جزئیات این طرح جنجالی نیز مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.* ارائه شناسنامه و کارت ملی برای رأی دادن الزامی شد
وکلای ملت در ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ، ماده 19 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کرده و مقرر کردند در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.

* وزارت کشور مکلف به برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری شد
در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ماده 3 قانون را بررسی کرده و به تصویب رساندند، که به موجب این مصوبه، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود.

وزارت کشور موظف شد تا تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخابات شوراها فراهم کند و چنانچه به طور همزمان انتخابات دیگری برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

بهارستان‌نشینان یک تبصره نیز برای رفع ابهام به این ماده اضافه و مقرر کردند در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از 4 سال به پایان برسد، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

مجلسی‌ها با 179 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه ماده 3 طرح مذکور را به تصویب رساندند.

موجبات ذکر شده در اصل 131 قانون اساسی برای رئیس جمهور مانند فوت، بیماری، عدم کفایت و ... است که در هر یک از این موارد اگر رئیس جمهور نتواند دوره چهار ساله ریاست جمهوری را به پایان برساند، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کند.

* مجلس به پیشنهاد حذف هیئت مرکزی انتخابات تن نداد
امیر حسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف ماده 4 این طرح که به تشکیل هیئت مرکزی انتخابات دلالت دارد را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه تشکیل هیئت مرکزی انتخابات با حضور دادستان، وزیر اطلاعات عضو هیئت رئیسه مجلس و 7 نفر از شخصیت‌های دینی سیاسی، فرهنگ و اجتماعی را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است تصریح کرد: وقتی ما می‌خواهیم هیئت مرکزی برای نظارت بر انتخابات تشکیل بدهیم باید پاسخ بدهیم که تاکنون انتخابات ریاست جمهوری ما چه اشکالی داشته که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم.

وی افزود: تاکنون تمامی انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما به طور صحیح برگزار شد و نیازی نیست که ما هیئت مرکزی برای نظارت در انتخابات تشکیل بدهیم.

کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر که موافق پیشنهاد حذف ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات بود گفت: تشکیل هیئت مرکزی انتخابات مغایر با اصول 115 و 118 قانون اساسی است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود هیئت مرکزی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شوند و باید در وزارت کشور هم تشکیل شود حرف درستی نیست چرا که جنس هیئت مرکزی که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود با آنچه که ما می‌خواهیم در وزارت کشور تشکیل بدهیم یکی نیست.

سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور به نمایندگی از دولت درباره ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: انتخابات یک امر مهمی است در کشور ما که شرایط فرا قوه‌ای برخوردار است و قانون اساسی ساز و کار آن را پیش بینی کرده است.

وی افزود: شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدانان که با نظر رئیس محترم قوه قضائیه انتخاب می‌شود است و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات نظارت می‌کنند لذا نیازی به تشکیل هیئت مرکزی نیست.

بر اساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نمایندگان موافق و مخالف با پیشنهاد حذف ماده 4 اصلاح قانون انتخابات این پیشنهاد را به رای نمایندگان گذاشت که با 94 رای موافق، 104 رای مخالف و 19 رای ممتنع به تصویب مجلس نرسید.

* اعتراض دانشجویان به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات
تعدادی از دانشجویان در اعتراض به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تجمع کردند.

کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی برای رفع دغدغه‌ها و دریافت پیشنهادات دانشجویان در تجمع آنان حضور یافت و به سخنان آنها گوش فرا داد، بیشتر دغدغه دانشجویان در رابطه با ماده 35 بود که جلالی هم خطاب به آنها گفت این ماده حذف می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در هفته اول آذرماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در نهایت کلیات این طرح در جلسه گذشته مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

تصویب این طرح با واکنش های متعددی همراه بود که یکی از این واکنش ها به سخنرانی محمود احمدی نژاد در همایش ملی جایگاه قوه مجریه درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط می شد.

محمود احمدی نژاد به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد و آن را محدود کردن مردم در سرنوشت کشور قلمداد کرد و گفت: به نظر من عقلاً و شرعاً چنین کاری درست نیست ، این اقدامات خلاف قانون اساسی است.

احمدی نژاد همچنین افزود: این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سوال می‌برد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام فرد را هم می‌نوشتند و خیال همه را راحت می‌کردند.

پیرامون همین موضوع بود که علی لاریجانی در نشست خبری خود به این انتقادات و اعتراض ها پاسخ داد و با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی‌ها تدبیر شده است نه برای محدود کردن آزادی‌ها، اظهار داشت: در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌های حاشیه‌ای زیادی مطرح است که برخی از آنها مبنای حقوقی جدی ندارد اما نگرانی‌هایی را دامن زده است.

لاریجانی همچنین در ادامه با بیان اینکه نظر شورای نگهبان را مرجع تشخیص خلاف قانون اساسی بودن می‌دانیم، گفت: اگر دقت کرده باشید بیشتر مناقشات درباره اصلاحیه قوانون انتخابات ریاست جمهوری حول ماده 35 قانون انتخابات بود که روشی برای تشخیص صلاحیت کاندیداها مشخص کرده بود. شورای نگهبان ضمن این که می‌گوید مفاد این بخش خوب است، اما معتقد است چون خلاف قانون اساسی است جایگاه تصمیم‌گیری در مورد آن مجلس نیست. ما هم شورای نگهبان را مرجع تشخیص خلاف قانون اساسی بودن می‌دانیم. غیر از ماده 35 که در مورد صلاحیت کاندیداهاست و احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان هماهنگی می‌کنند و این قصه خاتمه پیدا می‌کند، بقیه مفادش اعتلابخش است و مشکل ندارد.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
اسكار سياسي نيست؛ مجرم امنيتي در فهرست نامزدهاي اسكار!


فهرست اولیه نامزدهای جایزه اسکار بهترین اثر مستند با حضور فیلمی از جهفر پناهي مجرم امنيتي منتشر شد.
به گزارش ایسنا، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا که مسئول برگزاری جوایز اسکار است، روز گذشته فهرست اولیه 15 فیلم را به عنوان نامزدهای بهترین اثر مستند اعلام کرد.

نکته قابل توجه در این فهرست حضور «این یک فیلم نیست» ساخته مشترک مجتبی میرطهماسب و جعفر پناهی است كه نشان ميدهد اسكار يه فستيوال سياسي است.

بنابر گزارش اسکرین دیلی، اعضای آکادمی اسکار از میان نامزدهای اولیه، 5 فیلم را روز دهم ژانویه به عنوان نامزدهای نهایی بهترین مستند جوایز اسکار 2013 انتخاب خواهند کرد.

در میان فهرست 15 اثر مستند نامزد اسکار، فیلم‌های «خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم»، «در جست‌وجوی مرد شکری»، «جنگ نامرئی»، «اتاق انتظار»، «شیاد»، «پنج دوربین شکسته»، «دروازه‌بانان»، «چگونگی نجات از طاعون»، «جنگ نامرئی»، «به دنبال یخ» و «قُلدر» حضور دارند.

هشتادو پنجمین مراسم سالانه اعطای جوایز اسکار روز 24 فوریه ‌2013 در سالن تئاتر «دالبی» لس‌آنجلس برگزار خواهد شد که همزمان در 225 کشور جهان به صورت مستقیم پخش می‌شود.

فیلم «این یک فیلم نیست» که پیشتر در جشنواره کن اکران جهانی شده بود، در جشنواره صوفیه بلغارستان جایزه ویژه یونسکو را دریافت کرد. این فیلم در حالی به جشنواره های خارجی فرستاده شد که پناهی بنابر حکم دادگاه انقلاب اسلامی ممنوع الخروج و ممنوع‌الکار است.کد خبر:144499 -
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ توسط م-ح- ش
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}